Otázka na právníka - Blog -Články z právní oblasti

Spory s bankou vám pomůže vyřešit finanční arbitr

Máte problém s Vaší bankou, který se nedaří vyřešit dohodou? Můžete se samozřejmě obrátit na soud s žalobou, ve které vyjádříte svůj nárok a požádáte soud o nezávislé a nestranné rozhodnutí. Pokud se však nákladným soudním sporům chcete vyhnout a přesto potřebujete závazné řešení Vašeho sporu s bankou provedené nezávislým odborníkem, můžete se obrátit na Kancelář finančního arbitra

Otázka na právníka, 14 Nov, 2017

Jak vymáhat výživné od rodiče v zahraničí?

Volný pohyb osob a dnešní dynamický životní styl přispívá k tomu, že situace, kdy nezletilé dítě s jedním rodičem žije v jiném státě, než druhý rodič, který má k tomuto dítěti vyživovací povinnost, je dnes už věcí běžnou. V tomto článku se podíváme na to, jak je třeba postupovat v takových případech. V Evropské unii je situace jednodušší v tom, že nárok na výživné a pohledávky z něj jsou upraveny přímo použitelnými předpisy v režimu unifikace – to znamená, že procesní pravidla rozhodující o tom, který soud bude příslušný pro rozhodnutí o nároku apod., jsou ve všech členských státech EU stejná. To významně snižuje nejistotu a brání účelovým spekulacím o volbě právního režimu. 

Otázka na právníka, 13 Nov, 2017

Postup řešení nesplacených dlužných částek

Jak při podnikání, tak v běžném osobním životě se každý z nás může setkat s tím, že je věřitelem finanční pohledávky. Podnikatelé vystavují svým odběratelům faktury za poskytnuté zboží a služby, soukromé osoby mohou uzavřít např. smlouvu o výpůjčce finančních prostředků. Jak řešit situaci, že náš dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní? Tento stručný článek nastíní možnosti, jež nám český právní řád dává k dispozici, abychom se domohli plnění, na které máme nárok. 

Otázka na právníka, 10 Nov, 2017

Právní moc a vykonatelnost soudního rozhodnutí

Právní moc rozhodnutí je vlastnost, která nastává v určitém časovém intervalu po vydání rozhodnutí soudu nebo úřadu a způsobí, že toto rozhodnutí je závazné a dále nezměnitelné. Co to přesně znamená – pojďme se na to podívat prakticky.

Otázka na právníka, 9 Nov, 2017

Co je platební rozkaz a jak se proti nemu bránit?

V tomto článku si stručně vysvětlíme, co je platební rozkaz a jaké možnosti obrany nám právní řád dává k dispozici. Zejména je důležité vědět, čím se platební rozkaz liší od běžného soudního rozhodnutí a jaké jsou rozdíly v procesním postupu soudu.

Otázka na právníka, 8 Nov, 2017

Hromadná žaloba u soudu

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vypracovalo návrh zákona, který by do občanského soudního řízení přinesl možnost podávání tzv. hromadných žalob, která u nás dosud neexistuje, ale je běžná v jiných zemích, např. v USA.

Otázka na právníka, 22 Oct, 2017

Evropský soud pro lidská práva


Krátce po druhé světové válce byla založena mezinárodní organizace Rada Evropy, která sídlí ve Štrasburku ve Francii a dnes má téměř 50 členských států. Některé leží geograficky v Evropě pouze ve velmi rozšířeném slova smyslu a navíc řada mimoevropských států má v této organizaci statut pozorovatele. Posláním Rady Evropy je ochrana společných evropských hodnot, podpora vlády práva a demokracie. Tyto cíle má Rada Evropy do značné míry společné s Evropskou unií, po stránce organizace se však jedná o odlišnou, samostatnou instituci.   Významným nástrojem, který Rada Evropy používá ke splnění svých cílů, je kontinuální prohloubená ochrana lidských práv. Ve Štrasburku je činný Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“), který od 90. let 20. stol. navázal na dřívější Komisi pro lidská práva.  

Otázka na právníka, 21 Oct, 2017

Právo na informace ve veřejné správě

Právo na informace ve veřejné správě je jedna z forem účasti veřejnosti na činnosti veřejné správy, která je důležitá pro demokratický právní stát. Veřejná správa je podle zákona „službou veřejnosti,“ a tak je žádoucí, aby o ní měla veřejnost dostatek informací, protože právě transparentnost a přístup k informacím může být účinným nástrojem kontroly veřejné správy. Informace jsou také důležitým nástrojem komunikace mezi občanem a úřadem. Zároveň funguje řádně informovaná veřejnost jako pojistka proti zneužití státní moci.

Otázka na právníka, 19 Oct, 2017

Jak podat odvolání k soudu?

Občanské soudní řízení neboli civilní řízení, jehož cílem je projednat a rozhodnout spor mezi žalobcem a žalovaným, končí obvykle vynesením nějakého soudního rozhodnutí. Nejčastěji se rozhoduje rozsudkem, což je rozhodnutí ve věci samé. Kdy je takové rozhodnutí konečné a kdy je možno rozhodnutí zvrátit podáním opravného prostředku

Otázka na právníka, 17 Oct, 2017

Kdy není trestný čin trestným

Dnešní článek se podívá na okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu a vysvětlíme, kdy není trestný čin trestným. Trestný čin vymezuje současná platná právní úprava v českém trestním zákoníku jako protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky vymezené zákonem. Oproti dřívější úpravě v trestním zákoně, která byla v účinnosti do konce roku 2009, zmizel výslovný požadavek na společenskou škodlivost trestného činu. To samozřejmě neznamená, že by trestné činy nebyly společensky nebezpečné. Zákon si ovšem vystačí s jednotlivými kritérii trestných činů a nepotřebuje posouzení společenské škodlivosti v konkrétních případech. Trestní zákon samozřejmě počítá s tím, že všechny v něm zakotvené trestné činy jsou společensky škodlivé.

Otázka na právníka, 11 Oct, 2017
PREZENTACE ADVOKÁTů
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít