Podmínky

Podmínky

PODMÍNKY

pro užívání portálu

Otázka na Právníka


na webových stránkách https://www.otazkanapravnika.eu , 

(dále i jako „Otázka“, nebo “Portál”) 

 provozovaného společností Gepards@Madison spol. s r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČO: 025 83 879, 

(dále jako „Gepards@Madison, GM, Společnost nebo Provozovatel“ ) 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Podmínky provozu

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“) Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ “), podmínky provozu a užívaní Portálu Otazkanapravnika.eu (“Portál”) a práva a povinnosti Provozovatele, návštěvníků Portálu, uživatelů, registrovaných dodavatelů právních služeb - advokátů/advokátních kanceláří (AK), inzerenty (dále jen „Subjekt/Subjekty“). 


Akceptace Podmínek

Přístupem do webového rozhraní Portálu, jeho používáním, zakoupením služby nebo ebooku, anebo registrací účtu souhlasí dotčené Subjekty s těmito Podmínkami, Podmínky jsou doplněny Zásadami pro ochranu soukromí, které jsou k dispozici v plném znění ZDE (společně dále jako “Podmínky”). V případě, že Subjekty užívají Portál jménem jiné fyzické nebo právnické osoby, prohlašují, že jsou zmocněni takovou osobou akceptovat tyto Podmínky, v opačném případě pokud dojde v takovém případě k porušení Podmínek, odpovídají Provozovateli za způsobenou škodu. Subjekty se seznámí s Podmínkami před zahájením používání Portálu. 


Nesouhlas

V případě že Subjekt nesouhlasí s Podmínkami nebo jejích částí, musí Portál neprodleně přestat používat. 


2. ÚČEL a OBSAH PORTÁLU


Účel Portálu Otázka na Právníka

Portál je moderní digitální SaaS nástroj/platforma – komplexní právní portál určen pro návštěvníky, uživatele a nezávislé dodavatele právních služeb, např. advokáty a advokátní kanceláře, který spojuje poptávku po právních službách s nabídkou a má za cíl usnadnění přístupu návštěvníků a uživatelů k nezávislým dodavatelům právních služeb (advokátům, advokátním kancelářím, atd), k právním informacím a právním službám, interaktivní formou. 


Portál na druhé straně je nástrojem pro prezentaci dodavatelů právních služeb a jejich specializací a to prostřednictvím svých veřejných prémiových profilů v katalogu na Portálu, nebo přes interakci s uživateli v poradně, přes nabídky služeb na poptávky, nástrojem pro usnadnění komunikace a kontaktu uživatelů s advokáty, nástrojem pro obsahový marketing advokátů a advokátních kanceláří.. Dodavatelé tak mohou využít Portál i jako jeden z kanálů pro svůj externí business development, pro získávání poptávek uživatelů nebo objednávek služeb uváděných na Portálu (dále i jako „Účel“ nebo „Účel Portálu“). 


Veřejný obsah portálu a právní informace


 Jakékoliv zveřejněné informace na Portálu, včetně obsahu blogu, vzorů právních dokumentů, ebooků, otázek uživatelů, odpovědí advokátů na dotazy ve veřejné právní poradně (dále i jako „právní obsah nebo informace“), komentáře, hodnocení, popisky, reference, odkazy, analýzy nebo jiné informace a texty na Portálu, jsou určeny jenom pro obecné, orientační informační účely a pro získání základní, obecné orientace v problematice (společně dále i jako „ Obsah“). Právní informace a Obsah se nepovažují za poskytnutí právní služby advokátem, nebo za právní řešení individuálního problému. Přístup k Právním informacím a Obsahu, jeho obdržení nebo využití nezakládá právní vztah mezi návštěvníky nebo uživateli a advokáty, nebo právníky (nebo advokátem, právníkem který Právní informaci nebo Obsah poskytl), nebo mezi návštěvníky, uživateli , advokáty, právníky a Provozovatelem. Návštěvníci a uživatelé mohou použít takové Právní informace a Obsah Portálu jen informativně a na vlastní riziko. 

3. DEFINICE POJMŮ


Dodavatelé právních služeb

Na portálu se mohou prezentovat přes profily, privátní konzultace a nabídky služeb nezávislí advokáti a advokátní kanceláře, kteří jsou aktivními advokáty působící v ČR, zapsaní v seznamu České advokátní komory. Služby Portálu a právní služby dodávají nezávislí advokáti s prémiovým profilem na Portálu dle popisku Služby. Pokud to funckionalita Portálu umožní, prezentovat se mohou i příslušníci dalších právních profesí jako notáři, exekutoři anebo konzultanti. Typ dodavatele bude zřejmý z jeho profilu. 


Inzerenti


 Jsou subjekty, kteří si zakoupí na Portálu inzertní prostor, např. bannery, články, anebo využívají řešení třetích stran (např. služba Google AdSense nebo jiné reklamní nástroje), které ke kterému je vyhraněn prostor na Portálu.


E-shop 


Je Funkce Portálu nazvána „Eshop“ nebo „právní e-shop“, , kde si uživatel může objednat ebook, nebo zobrazenou, již naceněnou službu, dle popisu u konkrétní položky Eshopu, přímo, bez zadávání poptávky. 


Služby a Funkce Portálu


 Jsou funkce a služby vyjmenované na Portálu, zejména právní poradna online (veřejná poradna a privátní konzultace), telefonické konzultace s advokáty, eshop, poptávka právní služby, vzory smluv, katalog advokátů online, blog. Funkce a Služby Portálu se mohou průběžně měnit, aktivovat a deaktivovat. Aktivní Služby a Funkce jsou ty, které se zobrazují ve veřejné části Portálu. Funkce a Služby mohou být dále detailně popsány ve veřejné a vnitřní části Portálu. Služby a Funkce mohou být zdarma (zadání dotazu do veřejné právní poradny, některé vzory smluv a dokumentů, katalog advokátů, zadání poptávky), nebo za poplatek, který se u zpoplatněné Služby/Funkce zobrazí na Portálu. Placené služby jsou privátní a telefonické konzultace s advokáty, dodání právní služby advokátem z akceptované nabídky právní služby uživatelem, nebo služby a ebooky z eshopu („Služby/Funkce“). 


Katalog právníků


Katalog právníků může zahrnovat katalog na Portálu registrovaných advokátů, advokátních kanceláří, exekutorů, notářů nebo konzultantů a je určen pro informativní potřebu návštěvníků a uživatelů, jako bezplatná služba k nalezení nebo kontaktování odborníka v oboru právo v ČR. Provozovatel neručí a neodpovídá za správnost a úplnost v katalogu a v profilech uvedených informací nebo za komentáře a hodnocení uživatelů, návštěvníků a třetích stran k obsahu katalogu a k profilům. Právníci v katalogu registrovaní nejsou spojeni s Provozovatelem nebo se značkou “Otázka na Právníka” jinak, než využíváním funkcionality a Účelu Portálu v rozsahu zvolené prezentace a nejsou to zaměstnanci Provozovatele, nebo advokátní kanceláře podporované Provozovatelem. 


Otázka na Právníka


 Je názvem a obchodní značkou Provozovatele pro Portál, který návštěvníci, uživatelé a dodavatelé služeb mohou kdykoliv (tzn. mimo výpadků dostupnosti stránky z důvodů údržby stránky, výpadkům serveru, internetového připojení, zátěžovým útokům nebo jiných výpadků způsobených vyšší mocí) navštívit a využívat aktivní Funkce a Služby Portálu k Účelu, ke kterému byl určen. 


Právní služby advokátů


 Jsou služby poskytované advokáty dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění. Právní službou se bude rozumět zejména služba, kterou advokát dodá uživateli na základě potvrzené a uhrazené objednávky právní služby příp. i plné moci konkrétního advokáta nebo AK, po akceptaci nabídky služby advokáta uživatelem po zadání poptávky, nebo v souvislosti s dodáním služby z objednávky položky v eshopu, nebo služeb dohodnutých mezi uživatelem a advokátem z porady po telefonu mimo Portál. Ohledně poskytnutí právní služby mohou uživatelé s advokáty kontaktovat přes Portál nebo přes jejich přímé kontaktní údaje uvedené v Profilech. Případný právní vztah a odpovědnost za právní službu vzniká mezi konkrétním poptávajícím uživatelem/objednatelem a konkrétním advokátem/dodavatelem který Službu dodal. Odpovědi poskytnuté v právní poradně online (veřejné a privátní) se považují pouze za obecné právní informace a ne za poskytnutí právní služby. 


Profily dodavatelů právních


 služeb Advokát (nebo pokud to funkcionalita Portálu povolí, i notář, exekutor nebo konzultant) zapsán jako aktivní člen Advokátní nebo jiné příslušné komory ČR, si může za roční poplatek zřídit zvolený typ profilu na Portálu a využívat Portál pro jeho Účel v rámci zvoleného Profilu dle popisků na Portálu. Portál může umožnit registraci a prezentaci i dalším typům právních profesí. Některé typy profilů mohou být za stanovených podmínek využití zdarma. 


Prezentace dodavatelů právních služeb


Dodavatelé právních služeb (advokáti, notáři, exekutoři, konzultanti) berou na vědomí, že způsob jejich prezentace na Portálu a využívání jeho Funkcí nebo Služeb, má být v souladu s platnými právními nebo stavovskými předpisy pro výkon jejich profesí. Provozovatel provozuje digitální nástroj který automatizuje některé procesy typické pro právní služby a má zájem, aby nástroj byl v souladu s pravidly stavovských organizací. 


Provozovatel Portálu


Provozovatelem Portálu je společnost Gepards@Madison spol. s r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČO: 025 83 879. Uživatel Portálu Je návštěvník Portálu, který si registrací vytvořil na Portálu účet a Portál a jeho Funkce a Služby využívá. Návštěvník Portálu Je neregistrovaný návštěvník, který se nachází ve webovém rozhraní Portálu. Ochrana osobních údajů Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených subjektů osobních údajů dle Zásad ochrany osobních údajů.


4. REGISTRACE


SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO UŽIVATELE

K využívání Funkcí/Služeb portálu (kromě veřejných Profilů pro Dodavatele) se musí návštěvník Portálu registrovat a vytvořit si na Portálu účet zdarma. Registrovat se může fyzická osoba nad 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba, a to vyplněním registračního nebo poptávkového formuláře a aktivovat si účet přes odkaz, který bude doručen na zadaný email návštěvníka, po odeslání formuláře. 


Odesláním formuláře potvrdí návštěvník seznámení se a akceptaci Podmínek (vč. Zásad pro zpracovávání osobních údajů). Každý registrovaný uživatel musí v registraci o sobě uvádět pravdivé povinné údaje, vzhledem k nutnosti jednoznačné identifikace potencionálního klienta advokátem u poptávky právní služby, telefonické konzultace, privátní konzultace a eshopové položky. 


Uživatel bere na vědomí, že advokát má možnost odmítnout mu poskytnout právní službu v případě, že zjistí střet zájmů. 


U zadávání dotazů do veřejné právní poradny se advokátům na ve veřejné části portálu zobrazují jenom první písmeno jména, nebo anonymizovaný údaj a město tázajícího uživatele. U dalších Služeb se pak registrovaným advokátům dle typu Služby a dle typu jejich Profilu, k uskutečnění reakce zobrazují údaje popsané v Zásadách. 


Emailová adresa uživatele musí být skutečná a správná, protože na ni budou chodit potvrzení, komunikace a notifikace. Registrace je vázáná na konkrétního uživatele bez možnosti převodu na jinou osobu. Uživatel je povinen chránit heslo ke svému účtu na Portálu a jeho obsah před ztrátou a zneužitím. 


Uživatel může požádat o zrušení svého účtu na Portálu zasláním požadavku na technickou podporu Portálu ze svého Účtu. Zrušením účtu se stává jeho obsah nedostupným. Zveřejněný obsah zůstává na Portálu s anonymizovaným údajem tázajícího. Zpracovávání osobních údajů se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů.


SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO DODAVATELE PRÁVNÍCH SLUŽEB


Aktivní advokát zapsán v ČAK má možnost pořídit si Profil v katalogu na Portálu a dle zvoleného typu Profilu využívat jeho funkcionalitu za účelem prezentace své advokátní kanceláře, interakce a k Účelu Portálu. 


Profily mohou poskytovat různý rozsah funkcionality dle svého popisu, např. analytiku a přehledy návštěvnosti profilu , možnost využití aktivních Funkcí a Služeb Portálu jako interakci s uživateli, prezentaci svých služeb v právní poradně veřejné nebo privátní , možnost přístupu k databázím objednávek telefonických konzultací, poptávek právních služeb, nebo objednávek služeb z eshopu. 


Advokát dále dostává možnost využívání platební brány k úhradě jeho nabídek služeb akceptovaných uživatelem u poptávky právní služby, možnost přiřadit si k sobě a dodat službu z nabídky eshopu a přístup k dalším extra službám Portálu pro advokáty, které jsou v aktuální nabídce pro advokáty zdarma, nebo za poplatek, ve vnitřní části prémiových účtů. Takové extra služby advokát nemusí využívat. Rozsah aktivních extra služeb i rozsah aktivních Funkcí a Služeb Portálu se může měnit. 


Pokud v rámci zvoleného profilu získá advokát přístup k databázím objednávek konzultací a služeb, advokát si může aktivní objednávku k sobě přiřadit na principu „ přednosti prvního“. 


Advokáti mohou od uživatelů na Portálu dostávat i přímé poptávky služeb nebo objednávky konzultací, na které musí reagovat. Pokud advokát neposkytne odpověď nebo službu v rámci termínu definovaném na Portálu ke konkrétní Funkci/Službě, bude taková přímá nebo přiřazená poptávka nebo objednávka přeřazena do hromadní databáze k výběru jiným advokátem, nebo jinému advokátovi. Přiřazení si a včasné nedodání placených Služeb Portálu může mít za následek, že hodnota vrácených poplatků uživatelům se započte oproti výdělkům advokáta, nebo po opakovaných porušení zrušení účtu advokáta bez nároku na refundaci. 


Advokát akceptuje, že bude dle typu zvoleného profilu svoji aktivitou na Portálu naplňovat Účel Portálu, zejména bude aktivně odpovídat na dotazy uživatelů v právní poradně v termínech k tomu určených, u právní poradny zdarma bez zbytečných průtahů. V případě využívání Služeb/Funkcí Portálu, bude dodávat Služby Portálu v termínech definovaných na Portálu, nebo ve vnitřní části Účtu, nebo v termínu, ke kterému se k tomu zavázal u akceptované nabídky služby z poptávky . 


Aktivita advokáta v právní poradně a na Portálu může ovlivnit jeho vnitřní hodnocení a pořadí zobrazování ve vyhledávači Portálu. 


Dotazy z veřejné poradny může odpovídat i koncipient advokáta pod jeho jménem nebo uvedením jména koncipienta za odpověď. Pokud bude objem dotazů ve veřejné poradně vysoký, může Portál umožnit odpovídání některých dotazů i studentům PF nebo pro-bono aliancím, co bude uvedeno v odpovědi. 


Alternativně, kromě prezentace specializace své AK u odpovědí na veřejné dotazy, vytváření si zpětných odkazů a potencionálního byznys development AK, což je primární cíl veřejné poradny, může advokát/AK považovat účast ve veřejné poradně i jako vyjádření svoji pro-bono odpovědnosti, nebo úvodní porady zdarma. 


Poplatek za Prémiový účet a jeho zrušení

Prémiové placené profily jsou dle typu zpoplatněny měsíčním poplatkem ve výši publikované v relevantní sekci Portálu. Tento poplatek se účtuje jednorázově, vždy na jeden kalendářní rok předem při zřízení zvoleného typu Prémiového účtu („doba platnosti účtu“). Prémiový účet zaniká uplynutím doby platnosti účtu, pokud advokátem nebude prodloužen na další rok. Při nevyužívání Portálu advokát nemá právo na vrácení poplatku. Při zrušení profilu v době platnosti prémiového profilu, pokud nedojde k porušení Provozovatelem, se nevrací nevyužitá část uhrazeného poplatku. 

Provozovatel může prémiový profil advokáta zrušit bez předchozího upozornění a bez nároku na vrácení poplatku nebo jeho části v případě, že advokát porušuje Podmínky Portálu, poškozuje jeho pověst, jedná v rozporu, nebo nenaplňuje Účel Portálu. 


Využití Profilů, Funkcí a Služeb Portálu Advokáty


Advokát, dle typu zvoleného Profilu může ve veřejné poradně odpovědět i na dotazy, které již odpověděli jiní advokáti, pokud chce doplnit nějakou informaci ze své zkušenosti, nebo např. pokud je advokát z oblasti, odkud pochází uživatel. 


U privátní konzultaci, pokud si objednávku uživatele vybere jeden advokát, uzavírá se pro jiné advokáty. Pokud advokát k sobě přiřazený, nebo přímý placený dotaz v lhůtě nezodpoví, vrácený poplatek se může připočíst k jeho tíži a být započten vůči výdělkům advokáta na Portálu. 


Advokát může posílat nabídky svých služeb na obdržené poptávky právních služeb, o poptávkách s uživateli komunikovat a v případě dohody s uživatelem o poskytnutí služby, může využít k uhrazení služby uživatelem platební bránu Portálu. V takovém případě uhradí Provozovateli administrativní poplatek z ceny služby dohodnuté s uživatelem a správně do systému zadané. Výdělek advokáta se vyplácí dle těchto Podmínek.


Advokát si může přiřadit volnou objednávku telefonické konzultace a tu vyřídit do 2 pracovních dnů od zadání objednávky uživatelem. Přiřazování si objednávek se musí uskutečnit u každé nové objednávky v databáze bez zbytečného odkladu. Cena telefonické konzultace se advokátovi vyplácí ve smyslu těchto Podmínek a dle popisků v prémiových účtech. 


Portál může umožnit přiřazování si objednávek některých neceněných právních služeb v eshopu a právní službu dle popisu u položky a v stanovené lhůtě uživateli dodat. Cena služby u položky v eshopu je stanovena Provozovatelem s ohledem na přitažlivost pro uživatele a s ohledem na tržní ceny služeb za takovou konkrétní oblast a zohledňuje i fakt, že služba se poskytuje online, bez dalších nákladů spojených se získáním objednávky pro advokáta. 


Veřejně uvedenou cenu služby u konkrétní položky eshopu uživatel hradí Portálu přes platební bránu Portálu a advokátovi se vyplatí suma, po odečtení administrativního poplatku Portálu, ve smyslu těchto Podmínek. 


Advokát se může s Provozovatelem domluvit separátní dohodou, že v eshopu Portálu bude advokát nabízet i své ebooky, nebo vzory smluv se svým autorstvím, nebo další Služby své advokátní kanceláře. 


Povinnosti advokátů a uživatelů týkající se obsahu vlastních účtů na Portálu 

Obsah účtů se nearchivuje, advokáti odpovídají za obsah svých profilů a účtů a za jejich ochranu a uchování i za ochranu hesel před ztrátou a zneužitím. Objednané Služby např. smlouvy, advokáti mohou zasílat uživatelům dle své typické zvyklosti s účelem zachování důvěrnosti a bezpečnosti informací. 


Osobní údaje dotčených subjektů


Nakládání s osobními údaji dotčených subjektů osobních údajů se řídí Zásadami. V některých případech se registrovaní dodavatelé služeb, advokáti, dle zvoleného typu Profilu, mohou stát Správci osobních údajů uživatelů v rozsahu, v jakém k nim získají na Portálu přístup. V takovém případě budou jednat podle pravidel uvedených v Zásadách Provozovatele a i sami poskytovat dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření na své straně tak, aby případné zpracování osobních údajů dotčených subjektů osobních údajů z Portálu splňovalo požadavky příslušných právních předpisů jako nařízení GDPR a taková jim zpřístupněná data využili jenom do rozsahu nezbytného pro poskytnutí služby Portálu v rámci Portálu, pokud advokát s uživatelem neuzavře vlastní samostatnou smlouvu o poskytnutí dalších služeb mimo Portál. V takovém případě se stává ochrana osobních údajů dotčeného subjektu předmětem smlouvy mezi konkrétním Dodavatelem právní služby a subjektem údajů. Odpovědnost za případné porušení Zásad ochrany osobních údajů dotčených subjektů osobních údajů portálu Otázkanaprávníka.eu na portálu registrovaným dodavatelem služby, advokátem, ve vztahu k dotčenému subjektu osobních údajů z Portálu a odpovědnost za případné škody, nese výhradně advokát, který takové porušení způsobil.      


5. FUNKCE PORTÁLU – JAK TO FUNGUJE


Portál má základní Funkce a Služby uvedené v části 3. „Definice Pojmů“. 


Právní Poradna Online


Právní poradna online je veřejná právní poradna zdarma a privátní konzultace s advokáty (za poplatek) a slouží uživatelům k zadávání krátkých právních dotazů s cílem získání orientačního právního názoru (právní informace) od advokáta, právníka, studenta PF, nebo od advokátů, na zadaný dotaz. Vzhledem k povaze poradny, kde advokát nemá k dispozici všechny informace, souvislosti a detaily, jsou odpovědi pouze informativní a orientační a nejsou finálním řešením konkrétní právní situace, nebo poskytnutím právní služby. 


Veřejná právní poradna


Uživatel má možnost zadat veřejný dotaz právního charakteru do právní poradny online na Portálu, zdarma. Tyto dotazy musí být stručné, tj. maximálně 350 znaků pro jeden dotaz, psané gramaticky správně a s diakritikou, bez použití vulgárních výrazů, jinak mohou být smazány administrátorem bez předešlého upozornění, nebo bez odpovědi. 


Na tyto veřejné dotazy mohou odpovídat registrovaní advokáti pod svým jménem v rámci prezentace své specializace, nebo i jiní právníci, ne advokáti, nebo studenti PF. Pokud odpovídá právník, ne advokát, odpověď bude označena jako odpověď od “Otazkananapravnika” . 


Účelem Portálu v části veřejná poradna nebo obecně není poskytování právních rad nebo služeb zdarma, v této části se jedná o formu prezentace specializací advokátních kanceláří, nebo pro bono aktivitu institucí. Účelem je prvotní získaní orientace v problematice pro uživatele tak, aby mohl zvážit výběr právníka a objednání právní služby. 


Na získání odpovědi ve veřejné poradně zdarma není právní nárok nebo garance odpovědi. Advokát, student PF nebo právník neznají identitu dotazujícího se a v odpovědi proto sdělí jenom základní, obecnou, orientační a informativní právní informaci na zadaný dotaz. 


Odpověď nenahrazuje plnohodnotnou poradu s advokátem, není finálním řešením popsané právní situace a nepovažuje se za poskytnutí právní služby. Tu může uživatel poptat přes poptávku právní služby nebo přes telefonickou konzultaci. 


Veřejné otázky a odpovědi mohou být zveřejněné na Portálech, sociálních médiích, obchodních sděleních, newsletterech nebo partnerských webech Provozovatele a budou se zobrazovat ve vyhledávačích, bez uvedení identity dotazujícího se. 

Provozovatel neodpovídá za obsah dotazů a odpovědí a negarantuje u těchto dotazů zodpovězení každého dotazu ve veřejné právní poradně, pokud má Portál nedostatek aktivních advokátů s prémiovým profilem, nebo při vysokém počtu došlých, nebo opakujících se dotazů a vytíženosti aktivních advokátů na Portálu. 

Pro garantovanou odpověď si může uživatel objednat placenou Službu privátní neveřejné konzultace s advokátem s garantovanou odpovědí advokáta typicky do 3. prac. dnů.


Privátní konzultace s advokáty


Uživatel má možnost si za poplatek objednat privátní konzultaci s advokátem, s garancí odpovědi advokátem, typicky do 3. pracovních dnů, nejpozději však do 5. pracovních dnů. 


Tyto dotazy musí být stručné, tj. maximálně 500 znaků pro jeden dotaz a uživatel musí uvádět pravdivé skutečnosti a údaje. V dotazech není povoleno používat hrubé a vulgární výrazy. V odpovědi advokát sdělí základní orientační právní informaci na zadaný dotaz. Uživatel má možnost zadat k odpovědi advokáta podotázku. 


Provozovatel neodpovídá za obsah dotazů a odpovědí na dotazy a vyhrazuje si právo některé dotazy odmítnout a vyškrtnout z databáze a vrátit uhrazený poplatek v případě, že dotaz nebude zodpovězený advokátem nejpozději do 5 pracovních dnů, nebo v náhradním termínu, bude spadat mimo specializaci advokátů, nebo dotaz bude mít jiné vady. 


 V případě nezodpovězeného dotazu z výše uvedených důvodů Provozovatel vrátí, na základě písemné žádosti uživatele, uhrazený poplatek uživateli, který poplatek uhradil. Pro případ nejasností bude Provozovatel žádat o prokázání totožnosti uživatele a prokázání uskutečnění platby. 


Telefonická konzultace


Uživatel si může objednat telefonickou konzultaci s advokátem, za poplatek. Po vyplnění formuláře dle popisků v relevantní sekci Portálu a uhrazení objednávky mu bude advokátem, který si konzultaci přiřadí k sobě, do 2. pracovních dnů ode dne přiřazení si objednávky, konzultace poskytnuta. Advokát uživateli zavolá na české tel. číslo uvedené uživatelem. 


Za správnost tel. čísla odpovídá uživatel. Konzultace na téma popsané v objednávce bude mít maximálně 15minut. Uživatel a advokát se mohou dohodnout na dalších právních službách, které advokát mimo Portál jako výsledek konzultace poskytne uživateli. 


Poplatek za telefonickou konzultaci bude uživateli vrácen v případě, že mu advokát konzultaci do 2. pracovních dnů ode dne přiřazení si konzultace advokátem, neposkytne. 


Poptávka právní služby


Uživatel hledající advokáta pro právní pomoc, právní službu nebo zastoupení, může oslovit na Portálu registrované advokáty a snadno poptat o nabídky právních služeb, zadáním poptávky. Zadáním poptávky dochází k oslovení advokátů, kteří využívají prémiové profily na Portálu. Tito advokáti mohou na poptávku odpovědět zadáním své nabídky právní služby s cenou, nereagovat, nebo mohou poptávku odmítnout. 


Nabídka právní služby advokáta je platná po dobu 7 dnů od jejího doručení systémem poptávajícímu uživateli. Uživatel může o nabídkách s advokáty komunikovat a vybrat a objednat si tu, která mu nejvíce vyhovuje. 


K uhrazení ceny služby může uživatel využít platební brány Portálu . V tom případě může Portál dohlédnout na to, že služba bude poskytnuta advokátem v dohodnutém termínu a bude vyplacena advokátovi až po dodání služby a uzavření věci v systému . Toto není možné Portálem zabezpečit, pokud uživatel akceptuje návrh advokáta, aby byla služba zaplacena přímo na jeho účet a dodání služby se uskuteční mimo Portál. 


Poptávka právní služby slouží výlučně k poptávaní aktuálních právních služeb (ne dotazů do poradny online), musí být relevantní, musí vyjadřovat skutečný zájem o právní službu konkrétního druhu a musí být v souladu s instrukcemi na Portálu a v Podmínkách . Poptávky jiného charakteru budou bez předchozího upozornění vyřazené administrátorem Portálu nebo řazené do jiné kategorie. Uživatel, který zadává poptávku, souhlasí, že zadané poptávky (ne údaje o něm) se mohou zobrazovat veřejně. 


Zadání poptávky pro uživatele do systému a oslovení aktivních advokátů je zdarma. Případná právní služba poskytnuta advokátem je placená, dle nabídky konkrétního zvoleného advokáta nebo dle dohody s advokátem. 


Vzory smluv a právních dokumentů


Portál má nabídku vzorů smluv a právních dokumentů, jejichž autoři jsou uvedeni v popisku k dokumentu. Autoři jsou buď advokáti, nebo právnicky vzdělaní spolupracující blogeři Provozovatele. V druhém případě se jako autor vzoru uvádí název Portálu. 


Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost a aktuálnost zveřejněných vzorů, za toto odpovídá výlučně skutečný autor vzoru nebo dokumentu. Vzory se zobrazují na stránce "Vzory smluv" Portálu nebo prémiové vzory v části „eshop“. Všechny vzory mají informativní charakter a jsou určeny a nabízeny k náhledu nebo ke stažení uživatelům, zdarma nebo za poplatek. Vzory jsou pouze orientační a nepovažují se za finální a vyčerpávající řešení pro konkrétní situaci fyzické nebo právnické osoby a za žádných okolností nenahrazují smlouvu na míru od advokáta a posouzení dané právní věci advokátem, nemusí být kompletní a před uzavřením konkrétní smlouvy postavené na základě takového vzoru by smlouva měla vždy být posouzena, upravena, dokončena, nebo minimálně připomínkována advokátem, k zaručení správnosti, úplnosti a vhodnosti daného vzoru a řešení, na konkrétní případ. 


Poptávky právní služby přípravy nebo revize smluv se řídí systémem pro zadávání Poptávek, u položek eshopu systémem eshopu dle těchto Podmínek. 


Právní blog - články


Články na blogu jsou Obsahem Portálu, psané autory - advokáty, právníky nebo jinými třetími stranami pod iniciály, pseudonymem nebo pravým jménem autora, jako fyzické osoby nebo instituce. Kde je jako autor uváděn název Portálu, autorem je typicky bloger, spolupracující s Portálem na základě smluv. Provozovatel neodpovídá za obsah zveřejněných článků. Provozovatel si se souhlasem autorů článků vyhrazuje právo do obsahu článků zasahovat tak, aby byly v souladu s účelem, charakterem a grafickým uspořádáním Portálu. 


E-shop


 Slouží k objednávkám předem neceněných zobrazených Služeb nebo ebooků. Pokud položka v Eshopu souvisí s dodáním právní služby, tato bude dodána nezávislým advokátem/AK, který na Portálu využívá prémiový účet a konkrétně advokátem, který si konkrétní objednávku takové položky z eshopu přiřadí k sobě. Služba bude dodána v rozsahu a termínu dle popisku u konkrétní položky/služby. Termín k dodání služby z položky začíná běžet ode dne přiřazení si objednávky advokátem. Uživatel přes platební bránu GoPay uhradí zobrazenou cenu u konkrétní položky a dále bude systémem notifikován o dalším postupu. Pokud si objednávku k sobě nepřiradí žádný advokát do 5.pracovních dnů od zapsání objednávky do systému, bude poplatek uživateli vrácen a objednávka stornována. Eshop slouží výlučně k objednání Služby na Portálu. Od objednávky Ebooku nelze odstoupit, pokud byl ebook již dodán spotřebiteli. Od objednávky Služby z Eshopu není možné odstoupit, pokud byla služba již poskytnuta spotřebiteli I jen v části. Advokát se může s Provozovatelem separátní smlouvou dohodnout, že v Eshopu Portálu bude advokát nabízet i některé své ebooky nebo vzory smluv se svým autorstvím, nebo některé další Služby své advokátní kanceláře. Provozovatel může nabízet prodej ebooků z různých zdrojů.  


6. CENY SLUŽEB A POPLATKY


Cena zobrazované Služby/Funkce Portálu za:


 - privátní konzultaci s advokátem (garantovanou odpověď),

 - telefonickou konzultaci

 - položky v eshopu, 


je dle popisků u konkrétní služby cenou fixní a pro uživatele finální. Ceny za tyto položky definuje Provozovatel Portálu a mohou se měnit. 


Cena právní služby z Poptávky


Cenu u poptávky právní služby navrhuje pro konkrétní poptávku za sebe přímo každý Advokát, který chce nabídku učinit a uvede ji v nabídce na poptávku uživatele. Tato cena je uváděna pro uživatele již včetně DPH pokud je advokát plátce DPH. 

Po akceptaci nabídky advokáta u Poptávky právní služby a pokud platba neproběhne přes platební bránu Portálu, si může advokát s uživatelem separátní dohodou upravit cenu, platební a další podmínky poskytnutí poptávané právní služby s uživatelem i mimo Portál. 

Pokud se advokát s uživatelem u telefonické konzultace dohodne na poskytnutí dalších služeb advokátem, podmínky a cenu takových právních služeb si dohodne advokát přímo s uživatelem, mimo Portál. 

V takovém případě uživatel platí za služby advokáta přímo advokátovi. Pokud uživatel bude preferovat placení za tyto služby přes Portál a jeho platební bránu, bude Portál za služby účtovat advokátovi administrativní poplatek. Pokud se Provozovatel stane plátcem DPH, k cenám služeb Portálu bude připočtena DPH, dle platných právních předpisů. 

Bez ohledu na způsob úhrady ceny a fakturaci služeb, případný právní vztah ohledně dodávané právní služby, vzniká vždy a výlučně mezi uživatelem, který si Službu objednal a uhradil a advokátem, který mu službu nebo právní informaci dodal. 


Poplatky a výdělky advokátů


S využitím Portálu advokátem pro získávání objednávek a poptávek právních služeb uživatelů, je spojen administrativní poplatek Portálu, který se odečte z ceny Služby, která se zobrazuje uživatelům ve veřejné části Portálu pro konkrétní Službu (kromě privátní konzultace). 


Advokát po dodání a akceptaci takové služby uživatelem (uzavřením věci v systému), vyfakturuje Portálu jim dodané služby pro uživatele a to ve výši zobrazované ceny Služby, minus administrativní poplatek Portálu ze zobrazované sumy.


Pokud je advokát plátce DPH, takto vypočtena fakturovaná suma musí již zahrnovat DPH („výdělek“).


Takto se výdělek advokáta počítá u telefonické konzultace, určených eshopových položkách a u poptávek právních služeb placených přes platební bránu Portálu, z ceny uživatelem akceptované, a tak správně zadané do systému.


Portál neúčtuje žádný administrativní, pokud se Advokát dohodne s uživatelem na poskytnutí další právní služby mimo Portál, jako následek poskytnutí Služby na portálu - porady v poradně, po telefonu nebo služby poptávka/nabídka a pokud k tomu nevyužije systém a platební bránu Portálu. 


Administrativní poplatek pokrývá využití platební brány, zpracování faktur, marketing, provoz a administraci Portálu a jeho výše je specifická pro konkrétní Službu Portálu a známá předem z účtů advokátů a pohybuje se orientačně a podle služby kolem 200-300 Kč, nebo kolem 10% z ceny Služby. 


Změnou cen a rozsahu služeb může dojít i ke změně poplatků nebo poplatky samotné se mohou měnit.Poplatek za privátní konzultaci může jít jde v plné výši Portálu.


Výpočet a výplata výdělku advokáta na Portálu

Pokud si advokát svojí aktivitou na Portálu vygeneruje příjem, výška výdělku se vypočte dle instrukcí v systému Provozovatele. 

Oproti výdělku advokáta v daném období se může započíst cena vráceného poplatku uživateli, pokud advokát sobě přiřazenou Službu v termínu nedodal. 

Výplata výdělku proběhne na základě faktury od advokáta nahrané do systému, do 14. dnů od začátku měsíce, následujícího po měsíci, kdy došlo k dodání Služby/Služeb, nebo nahrání faktury (případ v systému uzavřen/přijat uživatelem). 

Pokud Advokát do 3 měsíců od skončení měsíce, ve kterém mu vznikl nárok na vyplacení výdělku, výdělek Portálu nevyfakturuje, odměna propadá ve prospěch Portálu a bude použita na další rozvoj Portálu. 

Systém Portálu může umožnit advokátům vidět v jejich účtech výši výdělků. 


Slevové kupony

Provozovatel může nabízet uživatelům slevové kupony z cen Služeb na Portálu (př. telefonická konzultace, privátní konzultace, eshopové položky). Advokát bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že na Službu byl uživatelem aplikován slevový kupon, jeho výdělek může být ponížen o hodnotu slevového kuponu u Služby, na kterou by aplikován. Slevové kupony se neaplikují na nabídky advokátů u Poptávek právní služby. Hodnota slevového kuponu se spolu s administrativním poplatkem odečtou od zobrazované ceny Služby. 


7. AUTORSKÁ PRÁVA


Autorské dílo a Licence


Pokud v souvislosti s aktivitou na Portálu vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů („ Autorský zákon“), autor, kterým může být uživatel, nebo, advokát s prémiovým profilem, nebo právník odpovídající dotazy veřejné poradny ohledně odpovědí , textů, vzorů, ebooků a článků které publikovali na Portálu („Autor“ a „Autorské dílo“), uděluje Provozovateli ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku oprávnění (licenci) k výkonu práva Autorské dílo užít, následovně: 

- nevýhradně a bezúplatně 

- v původní i změněné podobě 

- v neomezeném časovém rozsahu 

- bez územního a množstevního omezení 

- pro jakýkoliv způsob užití (i tak, že Provozovatel není povinen Autorské dílo jakkoliv užít); 

- s možností udělit podlicenci 

- s možností poustoupit právo užít Autorské dílo jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž autor výslovně souhlasí („Licence“).


 Autorská práva k ebookům

 se řídí dohodu Provozovatele a autora. 


 Licence a Materiály 


Obsah Portálu i Portál samotný je majetkem Provozovatele . 

Provozovatel uděluje tuto licenci k veřejnému Obsahu Poradny a Blogu („Materiály“) na Portálu Otázka na právníka: 


Kde autorem je „Otázkanaprávníka“: 

BY-NC-ND 

Podmínky: 

Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte 


U české verze portálu: 


Autor: Otázka na právníka nebo www.otazkanapravnika.eu Url: www.otazkanapravnika.eu 


Kde autorem je konkrétní Autor:

BY-NC-ND 

Podmínky:

 Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte


 U české verze portálu: Autor: (jméno autora) Url: www.otazkanapravnika.eu


Provozovatel si dále vyhrazuje právo použít Autorské dílo a Materiály na propagaci a marketingové účely svých Portálů a podnikání, bez nároku na jakoukoliv další odměnu pro Autora. Provozovatel má právo zasahovat do publikovaného obsahu, článků na blogu, vzorů dokumentů, textů, informací v katalogu, zadaných dotazů tak, aby byl zajištěn jejich soulad s Podmínkami a Účelem Portálů, zejména texty gramaticky nebo graficky upravovat, části editovat nebo mazat. Provozovatel nemá povinnost takové úpravy a zásahy zdůvodňovat a může je uskutečnit bez předchozího oznámení. 


Koncept Portálu, zákaz zneužití a další texty na Portálu Popisky a texty na Portálu, včetně názvu Portálu, loga, sloganu Portálu a Podmínek jsou výlučným vlastnictvím Provozovatele a nesmí se kopírovat. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do technického nebo věcného charakteru Portálu nebo jeho částí bez předchozího písemného svolení Provozovatele. Dále je výslovně zakázáno nápad, myšlenku, obsah, dizajn, grafiku, řešení, funkcionalitu, texty, značku, koncept, logo Portálu a obrázky nacházející se na Portálu kopírovat, napodobovat, zaznamenávat, nebo jinak neoprávněně použít, zneužít nebo šířit. 


8. REKLAMA, INZERCE, E-MARKETING, NOVÉ FUNKCE


Umístnění reklamy a inzerce

Provozovatel může umožnit inzerentům umístění reklamy na Portálu ve formě publikací článků, PR článků, vzorů dokumentů, odpovědí na otázky, bannerů, odkazů, loga příp. zveřejňovat reklamy třetích stran přes nástroje společnosti Google, Seznam, nebo jiných společností. 

Provozovatel nemá kontrolu nad a neprovozuje a nepodporuje služby nebo produkty nabízené inzerenty (třetími stranami) v reklamě umístěné na Portálu, kromě své vlastní reklamy. Inzerenti jsou odpovědní za jimi nabízené služby a produkty, proces objednávek, platby za jimi nabízené služby a za obsah všech reklamních sdělení. 

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělených inzerovaných informací ani za inzerované služby třetích stran. Provozovatel zveřejněním inzerované služby nebo řešení třetích stran na Portálu takovým službám nebo řešením nevyjadřuje podporu a za žádných okolností za ně neodpovídá. 


Nové funkce

Provozovatel může průběžně přidávat na Portál nové funkce nebo služby. Tyto mohou být označeny jako “Beta” (“Beta služby/Beta funkce/Beta”). Beta funkce jsou považovány za část Portálu, která je ještě ve vývoji, implementaci, integraci nebo testování, nemusí mít 100% funkcionalitu a vztahují se na ně Podmínky. Využití takových částí Portálu je na vlastní riziko a odpovědnost uživatelů, bez jakékoliv garance funkcionality, kvality, nebo účelu Beta částí portálu, po dobu označení funkce „Beta“, Provozovatelem. 

9. OCHRANA DAT


Ochrana osobních údajů dotčených subjektů se dále řídi Zásadami ochrany osobních údajů. Uživatelé a advokáti mají povinnost chránit před zneužitím anebo zničením své přístupové údaje a hesla k svým účtům i jejich obsah a komunikaci a dodržovat pravidla důvěrnosti ohledně komunikace přes Portál.  

10. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 


Provozovatel neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku nebo jakoukoli garanci ve vztahu k přesnosti, úplnosti, kompletnosti, správnosti nebo použití Obsahu a Materiálů, které jsou na Portálu publikovány. Za správnost informací publikovaných třetími stranami a vyměňovaných v účtech na Portálu odpovídají uživatelé, advokáti, nebo jiné Subjekty, kteří takové informace publikovali nebo druhé straně poskytli. 

Provozovatel Portálu neposkytuje jakoukoliv garanci finančního profitu vyplývajícího z registrací účtů na Portálu uživateli nebo dodavateli, advokáty, z využívání Portálu a jeho Funkcí nebo Služeb, nebo z reklamy a inzerce na Portálu. 

Provozovatel Portálu neodpovídá za újmu způsobenou návštěvníkům, uživatelům nebo advokátům vzniklou v souvislosti s využitím Portálu, nebo ze vztahu mezi uživateli a advokáty (i v jednotném čísle). 

Provozovatel není nikdy stranou případného vztahu mezi uživatelem a advokátem u poskytování právní služby nebo právní informace. 

Provozovatel Portálu neodpovídá za včasnost, správnost, dostupnost, pravdivost nebo aktuálnost poptávek, objednávek, nabídek a informací uvedených na Portálu. 

Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost nebo aktuálnost informací, služeb a odpovědí poskytnutých advokáty a za správnost informací nebo údajů uživatelů. 

Právní služby advokátů s prémiovými účty z katalogu právníků, nebo služby inzerentů se mohou řídit dalšími podmínkami, pravidly a předpisy, které mohou být uvedené na jejich stránkách nebo v právních předpisech. Jakýkoliv vztah uživatele a konkrétního advokáta je striktně vztahem mezi těmito dvěma subjekty. 

Vznikne-li Provozovateli nebo třetí straně z důvodů na straně Subjektu, újma, nese Subjekt, který tuto újmu způsobil, plnou odpovědnost. Provozovatel Portálu je oprávněn vydat třetí osobě, která prokáže oprávněný zájem, kontaktní údaje Subjektu. Zároveň může Provozovatel na Subjektu vymáhat náhradu vzniklé majetkové a nemajetkové újmy (zejm. i poškození dobrého jména Portálu nebo společnosti Provozovatele), kterou Subjekt svým jednáním způsobil. Subjekty a zejména uživatelé a advokáti s ověřeným anebo prémiovým profilem na Portálu, nesmí svým jednáním, nebo nejednáním, poškozovat dobré jméno Provozovatele a značky Portálu a nesmí porušovat Podmínky a pravidla Portálu. Takové jednání a porušení může mimo jiné mít za následek zrušení účtu uživatele nebo advokáta, bez nároku na vrácení registračního poplatku nebo jeho poměrné části. 

Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu vzniklou Subjektům, nebo třetím stranám, v souvislosti s užitím Portálu. 

Provozovatel negarantuje 100% dostupnost a funkčnost Portálu a uchovávaní dat uživatelů a advokátů a vyhrazuje si, bez předchozího upozornění, právo na uskutečňování údržby nebo dalších úprav Portálu, po dobu kterých webová stránka nemusí být dostupná nebo plně funkční. 

Provozovatel též neodpovídá za žádnou újmu vzniklou Subjektům výpadky Portálu a jeho Obsahu nebo Funkcí, způsobené třetími stranami, vyšší mocí nebo hackerskými a zátěžovými útoky, anebo výpadky sítě, například provozovatelem hostingu a pod., a jejich následky. 

Provozovatel má právo uživateli a advokátovi nepovolit, nebo zrušit registraci na Portálu, profil, poptávku, nabídku, otázku, apod., které porušují Podmínky, Účel, pravidla nebo zákony České republiky kdykoliv, i bez udání důvodu a bez předešlé notifikace. 


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍJe-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. 


Změny Portálu a Podmínek


Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky, Zásady nebo jejich části, Funkce, Služby, Účel a pravidla Portálu, texty, ceny služeb, poplatky, či jiné informace na Portálu a ve vnitřních účtech kdykoliv upravovat, doplňovat nebo měnit, bez předešlého upozornění. Provozovatel informuje o změnách Podmínek tak, že upravené nebo doplněné znění textů a Podmínek na Portálu zveřejní na Portálu.


Změny jsou účinné od data aktualizace Podmínek nebo od nahrání změněné/aktualizované verze Portálu do živého rozhraní. Při každém použití Portálu jsou návštěvníci, uživatelé a advokáti povinni se seznámit vždy s aktuální platnou verzí Podmínek. 


V případě dalších dotazů ohledně Podmínek Portálu napište vzkaz týmu podpory Portálu na email: info@otazkanapravnika.eu. 


Kontaktní údaje Provozovatele a adresa pro doručování:


Gepards@Madison spol. s r.o. Rybná 716/24 110 00 Praha 1, Česká republika IČO: 02583879 

Email:info@otazkanapravnika.eu 

Tel: +420 608 990 629


Provozovatel není plátce DPH. 


Jurisdikce


Používání Portálu v české nebo v slovenské verzi se řídí právním řádem České republiky a všechny případné spory vyplývající z jejich použití spadají do pravomoci českých soudů. 


Mimosoudní spotřebitelské spory


Subjektem mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce a týká-li se spotřebitelský spor konkrétního Advokáta, nebo vztahu mezi Uživatelem a Advokátem ohledně právní služby, pak Česká advokátní komora. 


Platnost Podmínek


Tyto obchodní Podmínky jsou platné a účinné od 24.5.2018. Další aktuální verze budou platné a účinné ode dne každé aktualizace dle těchto Podmínek 


---------------------------------------------


 All rights reserved 2017 Gepards@Madison spol. s r.o., IČO: 02583879 (na portálech i jako „Gepards@Madison“)  

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít