Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro užívání portálu

Otázka na Právníka

na webových stránkách

https://www.otazkanapravnika.eu ,

(dále i jako „Otázka“, nebo “Portál”)


provozovaného společností Gepards@Madison spol. s r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČO: 025 83 879, (dále jako „Gepards@Madison, GM, Společnost nebo Provozovatel“ )

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Podmínky provozu

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“) Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ “), podmínky provozu, užívaní Portálu a práva a povinnosti Provozovatele, návštěvníků Portálu, uživatelů, advokátů/advokátních kanceláří (AK) s prémiovými a ověřenými profily, inzerentů a blogerů (dále jen „Subjekt/Subjekty“)

Akceptace Podmínek

Přístupem do webového rozhraní Portálu, jeho používáním anebo registrací účtu souhlasí Subjekty s těmito Podmínkami včetně Zásad ochrany osobních údajů k dispozici na Portálu https://www.otazkanapravnika.eu/ochrana-soukromi („Soukromí“), (společně dále jako “Podmínky”). V případě, že Subjekty užívají Portál jménem jiné fyzické nebo právnické osoby, prohlašují, že jsou zmocněni takovou osobou akceptovat tyto Podmínky, a že taková osoba nebo entita souhlasí nahradit újmu Provozovateli a třetím osobám, v případě porušení Podmínek. Subjekty se seznámí s Podmínkami před zahájením používání Portálu nebo před započetím spolupráce s Provozovatelem (blogeři, inzerenti).

Nesouhlas

V případě že Subjekt nesouhlasí s Podmínkami nebo jejích částí, musí Portál neprodleně přestat používat.

2. ÚČEL a OBSAH PORTÁLU

Účel Portálu Otázka na Právníka

Portál Otázka na Právníka je moderní digitální nástroj/platforma pro uživatele a nezávislé advokáty a advokátní kanceláře, který má za cíl usnadnění přístupu návštěvníků a uživatelů k nezávislým advokátům a advokátním kancelářím, k právním informacím a právním službám, interaktivní formou. Portál je dálenástrojem pro prezentaci nezávislých advokátů a advokátních kanceláří, jejich služeb a specializací, prostřednictvím svých veřejných prémiových profilů na Portálu a odpovědí na otázky z právní poradny online, nástrojem pro usnadnění komunikace uživatelů s advokáty, nástrojem pro obsahový marketing advokátů a advokátních kanceláří a pro-bono službu v části veřejné právní poradny online- zdarma. Advokáti dále mohou využít Portál také jako svůj externí business development nástroj pro získávání poptávek uživatelů nebo objednávek služeb uváděných na Portálu (dále i jako „Účel“ nebo „Účel Portálu“).

Veřejný obsah portálu a právní informace

Jakékoliv informace na Portálu, včetně obsahu blogu, vzorů právních dokumentů, odpovědí advokátů na dotazy právní poradně online, ebooků (dále i jako „právní informace“), komentáře, hodnocení, reference, odkazy, analýzy nebo jiné informace a texty, jsou veřejné a jsou určeny jenom pro obecné informační účely a získání základní, obecné orientace v problematice (společně dále i jako„ Obsah“). Právní informace se nepovažují za poskytnutí právní služby advokátem, nebo za právní řešení individuálního problému. Přístup k Obsahu, jeho obdržení nebo využití nezakládá právní vztah mezi návštěvníky nebo uživateli a advokáty (nebo advokátem který Obsah poskytl), nebo mezi návštěvníky, uživateli , advokáty a Provozovatelem. Návštěvníci a uživatelé mohou použít Obsah Portálu jen informativně a na vlastní riziko.

3. DEFINICE POJMŮ

Advokáti a advokátní kanceláře

Na portálu mají prezentaci nezávislí advokáti a advokátní kanceláře, kteří jsou aktivními advokáty působící v ČR, zapsaní v seznamu České advokátní komory. Služby Portálu a právní služby dodávají nezávislí advokáti s prémiovým profilem na Portálu.

Inzerenti

Jsou advokáti, advokátní kanceláře, nebo třetí osoby, kteří si zakoupí na Portálu inzertní prostor, např. bannery anebo řešení (např. služba Google AdSense pro třetí strany), které využívají, nebo prostřednictvím kterých je využíván inzertní prostor na Portálu, pro svoji propagaci.

E-shop

Je Funkce Portálu nazvána „Eshop“, kde si uživatel může objednat ebook, nebo zobrazenou službu, dle popisu u konkrétní položky Eshopu přímo, bez zadávání poptávky.

Služby a Funkce Portálu

Jsou funkce a služby vyjmenované na Portálu, zejména právní poradna online (veřejná zdarma a privátní za poplatek), telefonické konzultace s advokáty, eshop, poptávka právní služby, vzory smluv, katalog advokátů online. Funkce a služby Portálu se mohou měnit. Aktivní služby a funkce jsou ty, které se zobrazují ve veřejné části Portálu. Funkce a služby mohou být dále detailně popsány ve veřejné a vnitřní části Portálu. Služby a Funkce mohou být zdarma (zadání dotazu do právní poradny online zdarma a získání právní informace od advokáta, některé vzory smluv, katalog advokátů, zadání poptávky), nebo za poplatek, který se u zpoplatněné služby/funkce zobrazí na Portálu. Dodání právní služby advokátem z poptávky právní služby, nebo právní služby z eshopu, nebo z telefonické konzultace, je vždy placená služba („Služby/Funkce“).

Katalog advokátů

Katalog advokátů na Portálu je určen pro informativní potřebu návštěvníků, jako bezplatná služba k nalezení odborníka ( advokáta nebo AK) v oboru právo v ČR. Katalog na Portálu obsahuje základní seznam advokátů ČR, kteří na Portálu nepůsobí, dále ověřené profily advokátů a prémiové profily advokátů, kteří na Portálu mají své prezentace. Návštěvník a uživatel pozná, že se jedná o prémiový profil tak, že se u profilu advokáta zobrazuje nabídka Služeb Portálu a detailnější informace o advokátovi/AK. Advokáty s prémiovým profilem mohou uživatelé kontaktovat i přes Portál. Provozovatel neručí a neodpovídá za správnost a úplnost v katalogu a v profilech uvedených informací nebo za komentáře uživatelů, návštěvníků a třetích stran k obsahu katalogu a k profilům. Advokáti nejsou spojeni se značkou Otázka na Právníka jinak, než využíváním funkcionality a Účelu Portálu dle typu profilu, který si zvolí a nejsou zaměstnanci Provozovatele, nebo advokátní kanceláře podporované Provozovatelem. Údaje v základní části katalogu advokátů jsou veřejně dostupné informace, které se považují za neověřené a nemusí být aktuální, pokud konkrétní záznam neuvádí jinak. Každý advokát, který je uveden v základní části katalogu, má právo požádat Provozovatele o vyřazení z katalogu zasláním žádosti na email: info@otazkanapravnika.eu., nebo na adresu Provozovatele. Informace uvedené na Portálu se mohou zobrazovat na stránkách vyhledávačů ve výsledcích vyhledávání.

Otázka na Právníka

Je názvem a značkou pro Portál, který návštěvníci a uživatelé mohou kdykoliv (tzn. mimo výpadků dostupnosti stránky z důvodů údržby stránky, výpadkům serveru, internetového připojení, zátěžovým útokům nebo jiných výpadků způsobených vyšší mocí) navštívit a využívat aktivní Funkce a Služby Portálu k Účelu, ke kterému byl určen.

Právní služby advokátů

Jsou služby poskytované advokáty dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění. Právní službou se bude rozumět zejména služba, kterou advokát dodá uživateli na základě potvrzené a uhrazené objednávky právní služby příp. i plné moci konkrétního advokáta nebo AK, po akceptaci nabídky služby advokáta uživatelem po zadání poptávky, nebo v souvislosti s dodáním služby z objednávky položky v eshopu, nebo služeb dohodnutých mezi uživatelem a advokátem z porady po telefonu mimo Portál).

Ohledně poskytnutí právní služby mohou uživatelé advokáty kontaktovat přes Portál nebo přes jejich přímé kontaktní údaje. Případný právní vztah a odpovědnost za právní službu vzniká mezi konkrétním poptávajícím uživatelem/objednatelem a konkrétním advokátem/dodavatelem.

Odpovědi advokátů poskytnuté v právní poradně online (veřejné a privátní) se považují pouze za obecné právní informace a ne za poskytnutí právní služby.

Prémiový profil Advokáta

Advokát zapsán jako aktivní člen Advokátní komory ČR, si může za roční poplatek zřídit prémiový profil na Portálu a využívat Portál pro jeho Ůčel. Takový profil mu minimálně umožňuje zřídit si na Portálu detailní profil o sobě nebo své advokátní kanceláři pro svoji prezentaci a dále dává možnost využívat aktivní Služby/Funkce Portálu. Profil je spojen s povinnou aktivní účasti a prezentaci advokáta v právní poradně online (veřejné i neveřejné). Advokát může využít další extra služby pro advokáty, které jsou specifikovány ve vnitřní části Portálu.

Prezentace advokátů

Advokáti berou na vědomí, že způsob jejich prezentace na Portálu a využívání jeho Funkcí nebo dodávání Služeb, má být v souladu s platnými právními předpisy pro výkon advokacie.

Provozovatel Portálu

Provozovatelem Portálu je společnost Gepards@Madison spol. s r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČO: 025 83 879.

Uživatel Portálu

Je zejména návštěvník Portálu, který si vytvořil na Portálu účet a Portál a jeho Funkce a Služby využívá.

4. REGISTRACE

Registrace a účet uživatele

K využívání Funkcí/Služeb portálu se musí návštěvník Portálu registrovat a vytvořit si na Portálu účet zdarma. Registrovat se může fyzická osoba nad 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba, a to vyplněním registračního nebo poptávkového formuláře a aktivovat si účet přes odkaz, který bude doručen na zadaný email návštěvníka, po odeslání formuláře. Odesláním formuláře potvrdí návštěvník seznámení se a souhlas s akceptací Podmínek. Každý registrovaný uživatel musí v registraci o sobě uvádět pravdivé povinné údaje, vzhledem k nutnosti jednoznačné identifikace potencionálního klienta advokátem u poptávky právní služby, telefonické konzultace a eshopové položky. Uživatel bere na vědomí, že advokát má možnost odmítnout mu poskytnout právní službu v případě, že zjistí střet zájmů. U zadávání dotazů do právní poradny online se advokátům zobrazují jenom první jméno a začátečné písmeno příjmení a město. U poptávky právní služby to může být celé jméno, město a rok narození. Emailová adresa návštěvníka musí být skutečná a správná, protože na ni budou chodit notifikace. Registrace je vázáná na konkrétního uživatele bez možnosti převodu na jinou osobu, pokud to nebude povoleno Provozovatelem písemně předem.

Uživatel může požádat o zrušení svého účtu na Portálu zasláním požadavku na technickou podporu Portálu se svého Účtu. Uživatelé jsou povinni chránit heslo ke svému účtu na Portálu a jeho obsah před ztrátou a zneužitím.

Registrace, účet a profily advokáta

Aktivní advokát zapsán v ČAK má možnost využívat svůj prémiový profil ke své prezentaci po úspěšné registraci a vytvoření si prémiového účtu. Advokát má možnost zvolit mezi bezplatným ověřeným profilem se základním zobrazením a plným členstvím, tzv. prémiovým účtem, za poplatek.

Registrovat jako advokát se může každý aktivní advokát, který je zapsán v seznamu České advokátní komory. Advokát si zvolí typ profilu a vyplní registrační formulář, u prémiového účtu provede úhradu ročního poplatku přes platební bránu Portálu a účet si aktivuje přes odkaz, který bude doručen na zadaný email po odeslání formuláře. Odesláním formuláře potvrdí advokát seznámení se, souhlas a akceptaci Podmínek. Emailová adresa advokáta musí být totožná s veřejnou emailovou adresou, kterou používá v rámci svého podnikání pro kontakt s klienty, protože na ni budou chodit notifikace.

Základní profil advokáta zdarma

Umožňuje zobrazení základní informace o advokátovi, jako jméno, příjmení a místo působení v seznamu advokátů na Portálu. Advokát má právo požádat o odstranění z databáze advokátů a o smazání svého základního profilu na Portálu. Základní profil advokáta se zobrazuje ve vyhledávačích.

Ověřený profil advokáta zdarma

Umožňuje zobrazení informace o advokátovi jako v Základním profilu a k tomu mapu sídla, foto nebo logo AK. Ověřený profil neumožňuje využití aktivních Funkcí a Služeb Portálu. Ověřený profil advokáta se zobrazuje ve vyhledávačích.

Prémiový profil advokáta za poplatek

Umožňuje po registraci advokáta, uhrazení poplatku a aktivaci účtu, vytvoření si prémiového profilu v katalogu advokátů a jeho nastavení tak, aby obsahoval detailnější prezentaci advokáta. Účet dále obsahuje analytiku a přehledy návštěvnosti profilu advokáta a dává mu možnost využití aktivních Funkcí Portálu jako interakci s uživateli a prezentaci svých služeb v právní poradně online , dále možnost přístupu k databázím objednávek telefonických konzultací, poptávek právních služeb a objednávek služeb z eshopu. Advokát dále dostává možnost využívání platební brány k úhradě jeho nabídek akceptovaných uživatelem u poptávky právní služby, možnost přiřadit si k sobě a dodat službu z nabídky eshopu a přístup k dalším extra službám Portálu pro advokáty, které jsou v aktuální nabídce pro advokáty zdarma, nebo za poplatek, ve vnitřní části prémiových účtů. Takové extra služby advokát nemusí využívat. Rozsah aktivních extra služeb i rozsah aktivních Funkcí a Služeb Portálu se může měnit.

V rámci přístupu advokáta k databázím objednávek konzultací a služeb si advokát může aktivní objednávku k sobě přiřadit na principu „ přednosti prvního“. Advokáti mohou od uživatelů na Portálu dostávat do svých účtů i přímé poptávky služeb nebo objednávky konzultací na které musí reagovat. Pokud advokát neposkytne odpověď nebo službu v rámci termínu definovaném na Portálu ke konkrétní Funkci/Službě, bude taková přímá nebo přiřazená poptávka nebo objednávka přeřazena do hromadní databáze k výběru jiným advokátem, nebo jinému advokátovi. Přiřazení si a včasné nedodání placených Služeb Portálu může mít za následek, že hodnota vrácených poplatků uživatelům se započte oproti výdělkům advokáta.

Podmínka využívání prémiového účtu

Advokát s prémiovým profilem výslovně souhlasí s tím, že bude svoji aktivitou na Portálu naplňovat Účel Portálu, zejména bude aktivně odpovídat na dotazy uživatelů v právní poradně online v termínech k tomu určených, u právní poradny zdarma bez zbytečných průtahů. V případě využívání Služeb/Funkcí Portálu, bude dodávat Služby Portálu v termínech definovaných na Portálu, nebo ve vnitřní části Účtu, nebo v termínu, ke kterému se k tomu zavázal u akceptované nabídky služby z poptávky . Aktivita advokáta v právní poradně online může ovlivnit jeho pořadí zobrazování ve vyhledávači Portálu.

Poplatek za Prémiový účet a jeho zrušení

Prémiový účet je zpoplatněn měsíčním poplatkem ve výši publikované v relevantní sekci Portálu. Tento poplatek se účtuje jednorázově, vždy na jeden kalendářní rok předem při zřízení Prémiového účtu („doba platnosti účtu“). Prémiový účet zaniká uplynutím doby platnosti účtu, pokud nebude prodloužen na další rok. Při nevyužívání Portálu advokát nemá právo na vrácení poplatku. Při zrušení profilu v době platnosti prémiového profilu se nevrací nevyužitá část uhrazeného poplatku. Provozovatel může prémiový profil advokáta zrušit bez předchozího upozornění a bez nároku na vrácení poplatku nebo jeho části v případě, že advokát porušuje Podmínky Portálu, poškozuje jeho pověst, jedná v rozporu, nebo nenaplňuje Účel Portálu.

Další informace k Prémiovému účtu a jeho využití Advokáty

Vzhledem k Účelu Portálu jsou Advokáti s prémiovými účty povinni pravidelně odpovídat na dotazy uživatelů v právní poradně online a to pro-bono . Uživatelé zadávají veřejné dotazy zdarma, nebo privátní dotazy s garanci odpovědi advokáta do 2. prac. dnů, za poplatek Portálu. Advokát, který si přiřadí takovou konzultaci k sobě, musí tuto lhůtu dodržet. Provozovatel má právo stanovit minima pro odpovídání otázek z právní poradny online a porušení této povinnosti může mít za následek zrušení prémiového profilu advokáta bez vrácení poplatku za prémiový účet, nebo jeho části. Minima se zobrazí ve vnitřní části prémiových profilů a závisí od obdržených dotazů, nebo počtu advokátů s prémiovým profilem.

Advokát může ve veřejné poradně online odpovědět i na dotazy, které již odpověděli jiní advokáti, pokud chce doplnit nějakou informaci ze své zkušenosti, nebo např. pokud je advokát z oblasti, odkud pochází uživatel. U privátní konzultaci, pokud si objednávku uživatele vybere jeden advokát, uzavírá se pro jiné advokáty. Pokud advokát k sobě přiřazený, nebo přímý placený dotaz v lhůtě nezodpoví, vrácený poplatek se může připočíst k jeho tíži a být započten vůči výdělkům advokáta na Portálu.

Advokát může posílat nabídky svých služeb na obdržené poptávky právních služeb, o poptávkách s uživateli komunikovat a v případě dohody s uživatelem o poskytnutí služby, může využít k uhrazení služby uživatelem platební bránu Portálu. V takovém případě uhradí Provozovateli administrativní poplatek z ceny služby dohodnuté s uživatelem a správně do systému zadané. Výdělek advokáta se vyplácí dle těchto Podmínek.

Advokát si může přiřadit volnou objednávkutelefonické konzultace a tu vyřídit do 2 pracovních dnů od přiřazení si objednávky uživatele. Přiřazování si objednávek se musí uskutečnit u každé nové objednávky v databáze bez zbytečného odkladu. Cena telefonické konzultace se advokátovi vyplácí ve smyslu těchto Podmínek a dle popisků v prémiových účtech.

Advokát si může přiřadit volnou objednávku eshopové položky, které předmětem je dodání právní služby a právní službu dle popisu u položky a v stanovené lhůtě uživateli dodat. Cena služby u položky v eshopu je stanovena Provozovatelem s ohledem na přitažlivost pro uživatele a s ohledem na tržní ceny služeb za takovou konkrétní oblast a zohledňuje i fakt, že služba se poskytuje online, bez dalších nákladů spojených se získáním objednávky pro advokáta. Veřejně uvedenou cenu služby u konkrétní položky eshopu uživatel hradí Portálu přes platební bránu Portálu a advokátovi se vyplatí suma, po odečtení administrativního poplatku Portálu, ve smyslu těchto Podmínek.

Advokát se může s Provozovatelem dohodnout separátní dohodou, že v eshopu Portálu bude advokát nabízet i své ebooky, nebo vzory smluv se svým autorstvím, nebo další Služby své advokátní kanceláře.

Povinnosti advokátů a uživatelů týkající se obsahu vlastních účtů na Portálu

Obsah účtů se nearchivuje, advokáti a uživatelé jsou odpovědni za obsah svých profilů a účtů a za jejich ochranu a uchování i za ochranu hesel před ztrátou a zneužitím. Objednané Služby např. smlouvy, advokáti mohou zasílat uživatelům dle své typické zvyklosti s účelem zachování důvěrnosti informací.

5. FUNKCE PORTÁLU – JAK TO FUNGUJE

Portál má základní Funkce a Služby uvedené v části 3.„Definice Pojmů“.

Právní Poradna Online

Právní poradna online je veřejná právní poradna zdarma (pro-bono) a privátní konzultace s advokáty (za poplatek) a slouží uživatelům k zadávání krátkých dotazů na advokáty, s cílem získání orientačního právního názoru (právní informace) od advokáta, nebo od advokátů, na zadaný dotaz. Vzhledem k povaze poradny, kde advokát nemá k dispozici všechny informace, souvislosti a detaily, jsou odpovědi advokátů pouze informativní a orientační a nejsou finálním řešením konkrétní právní situace, nebo poskytnutím právní služby.

Veřejná právní poradna zdarma/pro-bono

Uživatel má možnost zadat veřejný dotaz právního charakteru do právní poradny online na Portálu, zdarma. Tyto dotazy musí být stručné, tj. maximálně 350 znaků pro jeden dotaz. Advokáti odpovídají na tyto dotazy bez znalosti celé identity uživatele nebo všech detailů případu. V dotazech není povoleno používat hrubé a vulgární výrazy, dotazy musí být psané gramaticky správně a s diakritikou, jinak mohou být smazány administrátorem bez předešlého upozornění, nebo bez odpovědi.

Na dotazy odpovídají advokáti s prémiovými profily na Portálu, v rámci své pro-bono aktivity a prezentace služeb a dle svých časových dispozic, vlastního výběru a specializace. Na získání odpovědi není právní nárok nebo garance.

Advokát v odpovědi sdělí základní, orientační a informativní právní názor na zadaný dotaz. Odpověď nenahrazuje plnohodnotnou poradu s advokátem, není finálním řešením popsané právní situace a nepovažuje se za poskytnutí právní služby. Tu může uživatel poptat přes poptávku právní služby nebo přes telefonickou konzultaci.

Otázky a odpovědi mohou být zveřejněné na Portálech, sociálních médiích, obchodních sděleních, newsletterech nebo partnerských webech Provozovatele a budou se zobrazovat ve vyhledávačích, bez uvedení celé identity dotazujícího se (pokud tak sám neučiní v textu dotazu), s čímž uživatel a advokát akceptací těchto Podmínek poskytují výslovný souhlas.

Provozovatel neodpovídá za obsah dotazů a odpovědí a negarantuje u těchto dotazů zodpovězení každého dotazu v právní poradně online, pokud má Portál nedostatek aktivních advokátů s prémiovým profilem, nebo při vysokém počtu došlých, nebo opakujících se dotazů a vytíženosti aktivních advokátů na Portálu, nebo dobu pro odpověď advokáta. Pro garantovanou odpověď si může uživatel objednat Službu privátní neveřejné poradny online (konzultace s advokátem) s garantovanou odpovědí advokáta do 2. prac. dnů, za poplatek.

Privátní konzultace s advokáty

Uživatel má možnost zadat neveřejný dotaz do právní poradny online, sgarancí odpovědi advokátem, typicky do 2. pracovních dnů, nejpozději však do 5. pracovních dnů, za poplatek. Tyto dotazy musí být stručné, tj. maximálně 500 znaků pro jeden dotaz a uživatel musí uvádět pravdivé skutečnosti a údaje. V dotazech není povoleno používat hrubé a vulgární výrazy. V odpovědi advokát sdělí základní orientační právní informaci na zadaný dotaz. Uživatel má možnost zadat k odpovědi advokáta podotázku.

Provozovatel neodpovídá za obsah dotazů a odpovědí na dotazy a vyhrazuje si právo některé dotazy odmítnout a vyškrtnout z databáze a vrátit uhrazený poplatek v případě, že dotaz nebude zodpovězený advokátem nejpozději do 5 pracovních dnů, nebo bude spadat mimo specializaci advokátů, nebo dotaz bude mít jiné vady. V případě nezodpovězeného dotazu z výše uvedených důvodů Provozovatel vrátí, na základě písemné žádosti uživatele, uhrazený poplatek uživateli, který poplatek uhradil. Pro případ nejasností bude Provozovatel žádat o prokázání totožnosti uživatele a prokázání uskutečnění platby.

Telefonická konzultace

Uživatel si může objednat telefonickou konzultaci s advokátem, za poplatek. Po vyplnění formuláře dle popisků v relevantní sekci Portálu a uhrazení objednávky mu bude advokátem, který si konzultaci přiřadí k sobě, do 2. pracovních dnů ode dne přiřazení objednávky do databáze, konzultace poskytnuta. Advokát uživateli zavolá na tel. číslo uvedené uživatelem. Za správnost tel. čísla odpovídá uživatel. Konzultace na téma popsané v objednávce bude mít maximálně 15minut. Uživatel a advokát se mohou dohodnout na dalších právních službách, které advokát mimo Portál jako výsledek konzultace poskytne uživateli. Poplatek za telefonickou konzultaci bude uživateli vrácen v případě, že mu advokát konzultaci do 2 pracovních dnů ode dne přiřazení si konzultace advokátem, neposkytne . Pokud advokát k sobě přiřazenou nebo přímou objednávku konzultace nezodpoví, vrácený poplatek se může připočíst k jeho tíži a být započten vůči výdělkům Advokáta na Portálu. Poplatek za telefonickou konzultaci uveden za tuto Funkci na Portálu, se po odečtení administrativního poplatku vyplácí advokátovi dle těchto Podmínek a informací v účtu.

Poptávka právní služby

Uživatel hledající advokáta pro právní pomoc nebo zastoupení, nebo pro jinou regulérní právní službu, může na Portálu působící advokáty poptat o nabídky svých služeb, zadáním poptávky. Zadáním poptávky dochází k oslovení advokátů, kteří využívají prémiové profily na Portálu. Tito advokáti mohou na poptávku odpovědět zadáním své nabídky právní služby s cenou, nereagovat, nebo mohou poptávku odmítnout. Uživatel může o nabídkách s advokáty komunikovat a objednat si tu, která mu nejvíce vyhovuje. K uhrazení ceny služby může uživatel využít platební brány Portálu . V tom případě může Portál dohlédnout na to, že služba byla poskytnuta advokátem v dohodnutém termínu a bude vyplacena advokátovi až po dodání služby a uzavření věci v systému . Toto není možné Portálem zabezpečit, pokud uživatel akceptuje návrh advokáta, aby byla služba zaplacena přímo na jeho účet. Advokát se pak s uživatelem spojí a službu dodá v dohodnutém termínu.

Poptávka právní služby slouží výlučně k poptávaní aktuálních právních služeb (ne dotazů do poradny online), musí být relevantní, musí vyjadřovat skutečný zájem o právní službu konkrétního druhu a musí být v souladu s instrukcemi na Portálu a v Podmínkách . Poptávky jiného charakteru budou bez předchozího upozornění vyřazené administrátorem Portálu nebo řazené do jiné kategorie. Uživatel, který zadává poptávku, souhlasí, že zadané poptávky (ne údaje o něm) se mohou zobrazovat veřejně. Zadání poptávky pro uživatele do systému a oslovení aktivních advokátů je zdarma. Případná právní služba poskytnuta advokátem je placená, dle jeho nabídky a dohody s advokátem.

Zpracování poptávky a platnost nabídky

Nabídka právní služby advokáta je platná po dobu 7 dnů od jejího doručení systémem uživateli. Po obdržení nabídky se uživatel rozhodne, jestli nabídku akceptuje. V pozitivním případě se poskytnutí konkrétní právní služby zvoleným advokátem bude řídit příslušnými předpisy a bude poskytnuta zvoleným advokátem/advokátní kanceláří. Provozovatel nenese odpovědnost za vypracování nabídky advokátem, ani za její obsah. V případě, že uživatel uhradí cenu nabídnuté služby přes platební bránu Portálu, připsáním sumy na účet Provozovatele začne plynout časová lhůta advokátovi pro dodání služby. Cena služby – výdělek pro advokáta, bude advokátovi vyplacena dle těchto Podmínek a informací na Portálu po dodání služby uživateli a uzavření případu v systému. Od ceny služby se v takovém případě odečítá administrativní poplatek Portálu. Uživatel nemá právní nárok na získání nabídky služby advokáta.

Vzory smluv a právních dokumentů

Portál má nabídku vzorů smluv a právních dokumentů, jejichž autoři jsou uvedeni v popisku k dokumentu. Autoři jsou buď advokáti, nebo právnicky vzdělaní spolupracující blogeři Provozovatele. V druhém případě se jako autor vzoru uvádí název Portálu. Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost a aktuálnost zveřejněných vzorů, za toto odpovídá výlučně skutečný autor vzoru nebo dokumentu. Vzory se zobrazují na stránce "Vzory smluv" Portálu nebo prémiové vzory v části „eshop“. Všechny vzory mají informativní charakter a jsou určeny a nabízeny k náhledu nebo ke stažení návštěvníkům, zdarma nebo za poplatek. Vzory jsou pouze orientační a nepovažují se za finální a vyčerpávající řešení pro konkrétní situaci fyzické nebo právnické osoby a za žádných okolností nenahrazují smlouvu na míru od advokáta a posouzení dané právní věci advokátem, nemusí být kompletní a před uzavřením konkrétní smlouvy postavené na základě takového vzoru by smlouva měla vždy být posouzena, upravena, dokončena, nebo minimálně připomínkována advokátem, k zaručení správnosti, úplnosti a vhodnosti daného vzoru a řešení, na konkrétní případ.

Poptávky přípravy nebo revize smluv se řídí systémem pro zadávání Poptávek, u položek eshopu systémem eshopu dle těchto Podmínek.

Právní blog - články

Články na blogu jsou Obsahem Portálu, psané autory - advokáty, právníky nebo jinými třetími stranami pod iniciály, pseudonymem nebo pravým jménem autora, jako fyzické osoby nebo instituce. Kde je jako autor uváděn název Portálu, autorem je typicky bloger, spolupracující s Portálem na základě smluv o dílo. Provozovatel neodpovídá za obsah zveřejněných článků. Provozovatel si se souhlasem autorů článků vyhrazuje právo do obsahu článků zasahovat tak, aby byly v souladu s účelem, charakterem a grafickým uspořádáním Portálu.

Eshop

Slouží k objednávkám zobrazených Služeb nebo ebooků. Pokud položka v Eshopu souvisí s dodáním právní služby, tato bude dodána nezávislým advokátem/AK, který na Portálu využívá prémiový účet a konkrétně advokátem, který si konkrétní objednávku takové položky z eshopu přiřadí k sobě. Služba bude dodána v rozsahu a termínu dle popisku u konkrétní položky/služby. Termín k dodání služby z položky začíná běžet ode dne přiřazení si objednávky advokátem. Uživatel přes platební bránu GoPay uhradí zobrazenou cenu u konkrétní položky a dále bude systémem notifikován o dalším postupu. Pokud si objednávku k sobě nepřiradí žádný advokát do 5.pracovních dnů od zapsání objednávky do systému, bude poplatek uživateli vrácen a objednávka stornována. Eshop slouží výlučně k objednání Služby na Portálu. Od objednávky ebooku nelze odstoupit, pokud byl ebook již dodán spotřebiteli. Od objednávky Služby z Eshopu není možné odstoupit, pokud byla služba již poskytnuta spotřebiteli I jen v části.

Advokát se může s Provozovatelem separátní smlouvou dohodnout, že v Eshopu Portálu bude advokát nabízet i některé své ebooky nebo vzory smluv se svým autorstvím, nebo některé další Služby své advokátní kanceláře.

6. CENY SLUŽEB A POPLATKY

Poplatek u zobrazovaných Služeb/Funkcí Portálu , který je uváděn za:

- privátní konzultaci s advokátem (garantovanou odpověď),

- telefonickou konzultaci

- položky v eshopu,

je dle popisků u konkrétní služby poplatkem fixním a pro uživatele finálním. Poplatek za tyto položky definuje Provozovatel Portálu a může se měnit.

Cenu u poptávky právní služby navrhuje pro konkrétní poptávku za sebe každý Advokát, který chce nabídku učinit samostatně a uvede ji v nabídce na poptávku uživatele. Tato cena je uváděna včetně DPH pokud je advokát plátce DPH.

Po akceptaci nabídky advokáta u Poptávkyprávní služby a pokud platba neproběhne přes platební bránu Portálu, si může advokát s uživatelem separátní dohodou upravit cenu, platební a další podmínky poskytnutí poptávané právní služby s uživatelem.

Pokud se advokát s uživatelem u telefonické konzultace dohodne na poskytnutí dalších služeb advokátem, podmínky a cenu takových právních služeb si dohodne advokát přímo s uživatelem, dle platných předpisů. V takovém případě uživatel platí za služby advokáta přímo advokátovi. Pokud uživatel bude preferovat placení za tyto služby přes Portál a jeho platební bránu, bude Portál za služby účtovat administrativní poplatek.

Provozovatel může Podmínky změnit tak, že placení za všechny Služby poptávané, anebo objednané, anebo dohodnuté na Portálu s uživatelem, bude mimo Portál zakázané.

Pokud se Provozovatel stane plátcem DPH, k cenám bude připočtena DPH, dle platných právních předpisů.

Bez ohledu na způsob úhrady a fakturace služeb, případný právní vztah ohledně dodávané právní služby, vzniká vždy mezi uživatelem, který si službu objednal a uhradil a advokátem, který mu službu nebo právní informaci dodal.

Poplatky a výdělky advokátů

S využitím Portálu advokátem pro získávání objednávek právních služeb, je spojen administrativní poplatek Portálu, který se odečte z ceny Služby, která se zobrazuje uživatelům ve veřejné části Portálu pro konkrétní Službu (kromě privátní konzultace). Advokát po dodání a akceptaci takové služby uživatelem (uzavřením věci v systému), vyfakturuje Portálu jim dodané služby pro uživatele a to ve výši zobrazované ceny Služby, minus administrativní poplatek Portálu ze zobrazované sumy. Pokud je advokát plátce DPH, takto vypočtena fakturovaná suma musí již zahrnovat DPH („výdělek“).

Takto se výdělek advokáta počítá u telefonické konzultace, určených eshopových položkách a u poptávek právních služeb placených přes platební bránu Portálu, z ceny uživatelem akceptované, a tak správně zadané do systému.

Administrativní poplatek pokrývá využití platební brány, zpracování faktur, marketing, provoz a administraci Portálu a jeho výše je specifická pro konkrétní službu a známá předem z účtů advokátů a pohybuje se orientačně a podle služby kolem 200-300 Kč, nebo kolem 10% z ceny služby. Změnou cen a rozsahu služeb může dojít i ke změně poplatků nebo poplatky samotné se mohou měnit.

Výpočet a výplata výdělku advokáta. Výška výdělku se vypočte dle instrukcí v systému Provozovatele. Oproti výdělku advokáta v daném období se může započíst cena vráceného poplatku uživateli, pokud advokát Službu v termínu nedodal. Výplata výdělku proběhne na základě faktury od advokáta nahrané do systému do 14. dnů od začátku měsíce, následujícího po měsíci, kdy došlo k dodání Služby/Služeb (případ v systému uzavřen/přijat uživatelem). Advokát je srozuměn s tím, že pokud do 3 měsíců od skončení měsíce, ve kterém mu vznikl nárok na odměnu, tuto svoji odměnu Portálu nevyfakturuje, zůstává odměna Portálu, který se zavazuje použít ji na další rozvoj Portálu. Systém Portálu může umožnit advokátům vidět v jejich účtech výši výdělků.

Slevové kupony

Provozovatel může nabízet uživatelům slevové kupony z cen Služeb na Portálu (př. telefonická konzultace, eshopové položky). Advokát bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že na Službu byl uživatelem aplikován slevový kupon, jeho výdělek bude dále ponížen o hodnotu slevového kuponu u Služby, na kterou by aplikován. Slevové kupony se neaplikují na nabídky advokátů u Poptávek právní služby. Hodnota slevového kuponu se spolu s administrativním poplatkem odečtou od zobrazované ceny Služby.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

Autorské dílo a Licence

Pokud v souvislosti s užíváním Portálu vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů („ Autorský zákon“), autor, kterým může být kdokoliv z uživatelů a advokátů s prémiovým profilem ohledně textů, vzorů, ebooků a článků které publikovali na Portálu („Autor“ a „Autorské dílo“), uděluje Provozovateli ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku oprávnění (licenci) k výkonu práva Autorské dílo užít, následovně:

- nevýhradně a bezúplatně

- v původní i změněné podobě

- v neomezeném časovém rozsahu

- bez územního a množstevního omezení

- pro jakýkoliv způsob užití (i tak, že Provozovatel není povinen Autorské dílo

jakkoliv užít);

- s možností udělit podlicenci

- s možností poustoupit právo užít Autorské dílo jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž autor výslovně souhlasí

(„Licence“).

Autorská práva k ebookům se uvádějí u každého konkrétního ebooku na Portálu.

Materiály

Provozovatel může mít další smlouvy a dohody se Subjekty a spolupracovníky , nebo dodavateli služeb ohledně dalšího obsahu Portálu, který nespadá pod výše uvedený odsek, nebo ohledně obsahu, publikovaného pod značkou Portálu, zejména článků na blogu nebo vzorů smluv („Materiály“).

Provozovatel uděluje tuto licenci k Materiálům a k Autorským dílům na portálu Otázka na právníka:

Kde autorem je „Otázka na právníka“:

BY-NC-ND

Podmínky: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte

U české verze portálu:

Autor: Otázka na právníka nebo www.otazkanapravnika.eu

Url: www.otazkanapravnika.eu

Kde autorem je konkrétní Autor:

BY-NC-ND

Podmínky: Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte

U české verze portálu:

Autor: (jméno autora)

Url: www.otazkanapravnika.eu

Provozovatel si dále vyhrazuje právo použít Autorské dílo a Materiály na propagaci a marketingové účely svých Portálů a podnikání, bez nároku na jakoukoliv další odměnu pro Autora. Provozovatel má právo zasahovat do publikovaných článků na blogu, vzorů dokumentů, textů, informací v katalogu, zadaných dotazů tak, aby byl zajištěn jejich soulad s Podmínkami a Účelem Portálů, zejména texty gramaticky nebo graficky upravovat, části editovat nebo mazat. Provozovatel nemá povinnost takové úpravy a zásahy zdůvodňovat a může je uskutečnit bez předchozího oznámení.

Koncept Portálu, zákaz zneužití a další texty na Portálu

Popisky a texty na Portálu, včetně názvu Portálu, loga, sloganu Portálu a Podmínek jsou výlučným vlastnictvím Provozovatele a nesmí se kopírovat. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do technického nebo věcného charakteru Portálu nebo jeho částí bez předchozího písemného svolení Provozovatele. Dále je výslovně zakázáno nápad, myšlenku, obsah, dizajn, grafiku, řešení, funkcionalitu, texty, značku, koncept, logo Portálu a obrázky nacházející se na Portálu kopírovat, napodobovat, zaznamenávat, nebo jinak neoprávněně použít, zneužít nebo šířit.

8. REKLAMA, INZERCE, E-MARKETING, NOVÉ FUNKCE, COOKIES

Umístnění reklamy a inzerce

Provozovatel může umožnit inzerentům umístění reklamy na Portálu ve formě publikací článků, PR článků, vzorů dokumentů, odpovědí na otázky, bannerů, odkazů, loga příp. zveřejňovat reklamy třetích stran přes nástroje společnosti Google nebo jiných společností. Provozovatel nemá kontrolu nad a neprovozuje a nepodporuje služby nebo produkty nabízené inzerenty (třetími stranami) v reklamě umístěné na Portálu, kromě své vlastní reklamy. Inzerenti jsou odpovědní za jimi nabízené služby a produkty, proces objednávek, platby za jimi nabízené služby a za obsah všech reklamních sdělení. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělených inzerovaných informací ani za inzerované služby třetích stran. Provozovatel zveřejněním inzerované služby nebo řešení třetích stran na Portálu takovým službám nebo řešením nevyjadřuje podporu a za žádných okolností za ně neodpovídá.

Souhlas se zasíláním zpráv a obchodních sdělení

Provozovatel portálu má právo zasílat Uživatelům, kteří si zřídili na Portálu účet, advokátům s prémiovým nebo ověřeným profilem, inzerentům, spolupracovníkům, blogerům a návštěvníkům, kteří se přihlásili do emailové distribuce novinek, nebo se poptávali přes kontaktní formulář, („Adresáti“) zprávy, notifikace, nabídky, ebooky, newsletter, informace a obchodní a reklamní sdělení a Adresáti s tím výslovně souhlasí. Adresáti takové emailové komunikace mají právo se z distribuce zpráv Provozovatele kdykoliv odhlásit.

Nové funkce

Provozovatel může průběžně přidávat na Portál nové funkce nebo služby. Tyto mohou být označeny jako “Beta” (“Beta služby/Beta funkce/Beta”). Beta funkce jsou považovány za část Portálu, která je ještě ve vývoji, implementaci, integraci nebo testování, nemusí mít 100% funkcionalitu a vztahují se na ně Podmínky. Využití takových částí Portálu je na vlastní riziko a odpovědnost uživatelů, bez jakékoliv garance funkcionality, kvality, nebo účelu Beta částí portálu, po dobu označení funkce „Beta“, Provozovatelem.

Cookies

Provozovatel může využívat moderní technologické standardy k analýzám trendů návštěvnosti Portálu, k administraci Portálu, k monitorování pohybu uživatelů a získávat demografické a jiné informace pro jeho účely analýz návštěvnosti a umožnění dalšího vývoje Portálu, s čím návštěvníci, uživatelé a advokáti, vyslovují souhlas.

9. OCHRANA DAT

Uživatelé a advokáti mají povinnost chránit před zneužitím anebo zničením své přístupové údaje a hesla k svým účtům i jejich obsah a komunikaci a dodržovat pravidla důvěrnosti ohledně komunikace přes Portál.

Provozovatel provozuje Portál opatřený HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) protokolem a SSL certifikátem, které byly jako řešení třetí strany integrovány na Portál jako standardní technologický prvek za účelem ochrany integrity a důvěrnosti dat uživatelů mezi počítačem uživatele a lokality.

10. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE , ADVOKÁTŮ, UŽIVATELŮ A SUBJEKTŮ

Provozovatel neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku nebo jakoukoli garanci ve vztahu k přesnosti, úplnosti, kompletnosti, správnosti nebo použití Obsahu a Materiálů, které jsou na Portálu publikovány. Za správnost informací publikovaných třetími stranami a vyměňovaných v účtech na Portálu odpovídají uživatelé, advokáti, nebo jiné Subjekty, kteří takové informace publikovali nebo druhé straně poskytli.

Provozovatel Portálu neposkytuje jakoukoliv garanci finančního profitu vyplývajícího z registrací účtů na Portálu uživateli nebo advokáty, z využívání Portálu a jeho Funkcí, nebo z reklamy a inzerce na Portálu. Provozovatel dále negarantuje, že do systému se budou dostávat dotazy, poptávky nebo objednávky služeb.

Provozovatel Portálu neodpovídá za újmu způsobenou návštěvníkům, uživatelům nebo advokátům vzniklou v souvislosti s využitím Portálu, nebo ze vztahu mezi uživateli a advokáty (i v jednotném čísle). Provozovatel není nikdy stranou případného vztahu mezi uživatelem a advokátem u poskytování právní služby nebo právní informace.

Provozovatel Portálu neodpovídá za včasnost, správnost, dostupnost, pravdivost nebo aktuálnost poptávek, objednávek, nabídek a informací uvedených na Portálu.

Provozovatel neodpovídá za správnost, pravdivost nebo aktuálnost informací, služeb a odpovědí poskytnutých advokáty a za správnost informací nebo údajů uživatelů.

Právní služby advokátů s prémiovými účty z katalogu advokátů, nebo služby inzerentů se mohou řídit dalšími podmínkami, pravidly a předpisy, které mohou být uvedené na jejich stránkách nebo v právních předpisech. Jakýkoliv vztah uživatele a konkrétního advokáta je striktně vztahem mezi těmito dvěma subjekty.

Vznikne-li Provozovateli nebo třetí straně z důvodů na straně Subjektu, újma, nese Subjekt, který tuto újmu způsobil, plnou odpovědnost. Provozovatel Portálu je oprávněn vydat třetí osobě, která prokáže oprávněný zájem, kontaktní údaje Subjektu. Zároveň může Provozovatel na Subjektu vymáhat náhradu vzniklé majetkové a nemajetkové újmy (zejm. i poškození dobrého jména Portálu nebo společnosti Provozovatele), kterou Subjekt svým jednáním způsobil.

Subjekty a zejména uživatelé a advokáti s ověřeným anebo prémiovým profilem na Portálu, nesmí svým jednáním, nebo nejednáním, poškozovat dobré jméno Provozovatele a značky Portálu a nesmí porušovat Podmínky a pravidla Portálu. Takové jednání a porušení může mimo jiné mít za následek zrušení účtu uživatele nebo advokáta, bez nároku na vrácení registračního poplatku nebo jeho poměrné části.

Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu vzniklou Subjektům, nebo třetím stranám, v souvislosti s užitím Portálu.

Provozovatel negarantuje 100% dostupnost a funkčnost Portálu a uchovávaní dat uživatelů a advokátů a vyhrazuje si, bez předchozího upozornění, právo na uskutečňování údržby nebo dalších úprav Portálu, po dobu kterých webová stránka nemusí být dostupná nebo plně funkční. Provozovatel též neodpovídá za žádnou újmu vzniklou Subjektům výpadky Portálu a jeho Obsahu nebo Funkcí, způsobené třetími stranami, vyšší mocí nebo hackerskými a zátěžovými útoky, anebo výpadky sítě, například provozovatelem hostingu a pod., a jejich následky.

Provozovatel má právo uživateli a advokátovi nepovolit, nebo zrušit registraci na Portálu, profil, poptávku, nabídku, otázku, apod., které porušují Podmínky, Účel, pravidla nebo zákony České republiky kdykoliv, I bez udání důvodu a bez předešlé notifikace.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

Změny Portálu a Podmínek

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky nebo jejich části, Funkce, Služby, Účel a pravidla Portálu, texty, ceny služeb, poplatky, či jiné informace na Portálu a ve vnitřních účtech kdykoliv upravovat, doplňovat nebo měnit, bez předešlého upozornění. Provozovatel informuje o změnách Podmínek tak, že upravené nebo doplněné znění textů a Podmínek na Portálu zveřejní. O zásadních změnách Podmínek Provozovatel informuje zasláním notifikace uživatelům a advokátům s prémiovými profily s odkazem na aktualizované znění Podmínek. Změny jsou účinné od data aktualizace Podmínek nebo od nahrání změněné/aktualizované verze Portálu do živého rozhraní. Při každém použití Portálu jsou návštěvníci, uživatelé a advokáti povinni se seznámit vždy s aktuální platnou verzí Podmínek.

V případě dalších dotazů ohledně Podmínek Portálu napište vzkaz týmu podpory Portálu na email: info@otazkanapravnika.eu.

Kontaktní údaje Provozovatele a adresa pro doručování:

Gepards@Madison spol. s r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 02583879

Email:info@otazkanapravnika.eu

Provozovatel není plátce DPH.

Jurisdikce

Používání Portálu v české nebo v slovenské verzi se řídí právním řádem České republiky a všechny případné spory vyplývající z jejich použití spadají do pravomoci českých soudů.

Mimosoudní spotřebitelské spory

Subjektem mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce a týká-li se spotřebitelský spor konkrétního Advokáta, nebovztahu mezi Uživatelem a Advokátemohledně právní služby, pak Česká advokátní komora.

Platnost Podmínek

Tyto obchodní Podmínky jsou platné a účinné od 20.6.2017. Další aktuální verze budou platné a účinné ode dne každé aktualizace dle těchto Podmínek

---------------------------------------------

Copyright 2017 Gepards@Madison spol. s r.o., IČO: 02583879 (na portálech i jako „Gepards@Madison“)

Jste advokát?
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít