Otázka na právnika - Blog -Články z právnej oblasti

Čo je právny úkon a kedy je neplatný?

Právnym úkonom je napr. uzatvorenie kúpnej či nájomnej zmluvy. Právny úkon je teda prejav vôle (urobený konaním, teda komisívne, alebo opomenutím, teda omisívne) smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo povinností. Právne úkony môžu byť realizované výslovne, konkludentne alebo mlčky. Kedy je právny úkon neplatný? 

Otázka Na právnika, 18 Apr, 2018

Zhromažďovacie právo

Právo pokojne sa zhromažďovať je zaručené čl. 28 Ústavy. Účelom daného práva je umožniť využívanie slobody prejavu a ďalších práv a slobôd, výmenu informácií a názorov a účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. 

Otázka Na právnika, 16 Apr, 2018

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí (môže sa teda jednať o reštaurácie, kaviarne, divadlá, kaderníctva, zdravotnícke zariadenia atď.), zodpovedá ten, kto ju vykonáva, každej fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Rovnako aj prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené.

Otázka Na právnika, 30 Mar, 2018

K možnosti odmietnuť dedičstvo

Dedič má právo dediť, nie povinnosť. Dedič tak nie je povinný dedičstvo prijať. Nikomu totiž nie je možné nútiť stať sa vlastníkom majetku, ktorý nechce. Dedič tak môže dedičstvo odmietnuť. Musí tak učiniť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Odmietnutie dedičstva nie je nutné odôvodniť.   

Otázka Na právnika, 22 Mar, 2018

Je možné vymáhať výhru zo stávky alebo hry?

Obecne platí, že výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať (§ 845 občianskeho zákonníku). Žreb sa pritom posudzuje ako stávka alebo hra. Ide predovšetkým o výhry zo stávok a hier uzavieraných súkromne medzi fyzickými osobami. Ak sa teda s kamarátom stavíte, a on sa vám rozhodne výhru nevyplatiť, nemáte možnosť vymáhať vyplatenie výhry zo stávky súdnou cestou. Štát sa totiž rozhodol takýmto právnym vzťahom vzniknutým z hazardných hier medzi občanmi neposkytovať ochranu.

Otázka Na právnika, 19 Mar, 2018

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

V určitých prípadoch nie je možné uzavrieť manželstvo, hovoríme o tzv. okolnostiach vylučujúcich uzavretie manželstva. Ak taký prípad nastane, tak buď súd prehlási manželstvo za neplatné alebo podľa zákona manželstvo vôbec nevznikne. Kedy nie je možné manželstvo uzavrieť?

Otázka Na právnika, 14 Mar, 2018

Ako rýchlo rozhodujú slovenské súdy?

Správa k stavu justície (CEPEJ) sa venuje aj priemerným dĺžkam súdneho konania.  Ministerka spravodlivosti predstavila koncom februára spolu so zástupcami CEPEJ (The European Commission for efficiency of Justice) Správu k stavu justície, ktorá mapuje stav súdnictva, vyberá oblasti, na ktoré je vhodné sa zamerať a ukazuje možnosti pre zlepšenie (ako napr. opatrenia, ktoré majú smerovať k spravodlivému a efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov pre justíciu, k nastaveniu pravidiel špecializácie súdov a sudcov, k nastaveniu súdnej mapy, či nastavovaniu časových rámcov pre rozhodovanie vo veciach). Správa sa venuje aj priemerným dĺžkam súdneho konania.   

Otázka Na právnika, 12 Mar, 2018

V Rimavskej Sobote bude nová väznica

Vláda odsúhlasila dňa 27. februára 2018 projekt výstavby novej väznice v Rimavskej Sobote. Učinila tak na svojom výjazdovom rokovaní v rimavskosobotskom okrese. Prečo potrebujeme ďalšiu väznicu?  

Otázka Na právnika, 8 Mar, 2018

Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť príjem sirote v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa. Žiadosť o priznanie dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. O priznaní sirotského dôchodku tiež rozhoduje Sociálna poisťovňa. Pozrime sa v článku, aká je výška sirotského dôchodku a ako oň požiadať.

Otázka Na právnika, 6 Mar, 2018

Darovacia zmluva

Darovacou zmluvou darca niečo (čokoľvek, čo môže byť predmetom občianskoprávneho vzťahu, teda najmä vec, právo, alebo inú majetkovú hodnotu) bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému. Darovacou zmluvou zároveň obdarovaný daný dar alebo sľub prijíma. Aké sú základné znaky darovacej zmluvy, musí byť písomná  a dá sa dar vrátiť?

Otázka Na právnika, 1 Mar, 2018
Ste advokát?
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť