Blog s článkami z právnej oblasti

Legislatíva, o advokátskych kanceláriách, aktuálne

Chcete podnikať? Ako založiť sro?

Vznik spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) je rovnako ako výmaz, spoločnosti dvojkrokový.


Podmienky založenia s.r.o.:

 • S.r.o. môže založiť 1, ale max. 50 spoločníkov,
 • S.r.o. s jedným spoločníkom nemôže byť zakladateľom inej s.r.o. a fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako 3 s.r.o.,
 • S.r.o. nemôže založiť osoba s daňovým nedoplatkom,
 • Základné imanie s.r.o. musí byť min. 5000 EUR a hodnota vkladu (peňažného/nepeňažného) musí byť min. 750 EUR, pričom ak bola hodnota vkladu splatená pred vznikom spoločnosti musia sa splatené peňažné prostriedky vložiť na osobný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke, čiže je potrebné zriadiť i bankový účet spoločnosťou.


Otázka na právnika, 17 Apr, 2015

Kedy nepotrebujete súhlas autora s použitím jeho diela?

Ochrana duševného vlastníctva je v súčasnosti veľmi populárna a nutná téma. Neopomenuteľnou súčasťou duševného vlastníctva je nepochybne i autorské právo. 


Autorské dielo je literárne a iné umelecké a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora – fyzickej osoby. Teda je ním napríklad maľba, fotografia, socha, kniha či počítačový program. 


Bez súhlasu autora nikto nesmie jeho autorské dielo použiť, to zn., že nesmie z neho vyhotoviť rozmnoženinu, verejne dielo vystaviť a pod. Preto ak máte záujem o akékoľvek použitie autorského diela je potrebné uzavrieť licenčnú zmluvu na jeho použitie s jeho autorom. 


Existujú však určité prípady kedy iná osoba môže použiť dielo autora aj bez jeho súhlasu. Ide najmä nasledovné zákonné licencie:

Otázka na právnika, 15 Apr, 2015

Monopol na výkup kovového odpadu? Likvidácia zberní kovového odpadu?

Minulý týždeň prezident podpísal nový zákon o odpadoch, ktorým sa podnikateľom vykupujúcim kovový odpad od nového roka zavádzajú nové, až likvidačné povinnosti. Zberne šrotu už teraz avizujú prepúšťanie zamestnancov či dokonca ich likvidáciu. Nové podmienky výkupu odpadu sa však nedotknú len samotných podnikateľov s kovovým šrotom, ale i obyčajných ľudí, ktorí si zberom železa a jeho predajom doteraz prilepšovali na živobytie.


Čo zavádza nový zákon?


Otázka na právnika, 13 Apr, 2015

Záložné právo na obchodný podiel

Záložné právo je zabezpečovacím prostriedkom veriteľa, ktoré veriteľa oprávňuje uspokojiť sa napr. predajom zálohu v prípade, ak dlžník neplní svoj záväzok riadne a včas.


Predmetom záložného práva může byť aj obchodný podiel. 


Spôsobilosť obchodného podielu byť predmetom záložného práva je nasledovná:

Otázka na právnika, 10 Apr, 2015

Ako vypočítať zrážky zo mzdy?

Zrážky zo mzdy sa vypočítavajú z čistej mzdy zamestnanca.


Základná suma, ktorá sa povinnému zo mzdy nesmie zraziť je 60 % zo sumy životného minima na jednu plnoletú osobu, t.j. 118,85 € + 25% zo sumy životného minima na jednu plnoletú osobu za každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, t.j. 49,52 €. 49,25 € sa však k základnej sume nepripočíta za tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.


Ak ide o zrážky na výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70% zo základnej sumy.


Čistá mzda, ktorá zostane po odpočítaní základnej sumy sa zaokrúhli smerom nadol na eurocenty na sumu deliteľnú troma a táto suma sa následne rozdelí na tri rovnaké časti, t.j. na tri tretiny.

Otázka na právnika, 8 Apr, 2015

Ako sa vykonávajú zrážky zo mzdy a koľko môžete svojmu zamestnancovi zo mzdy zraziť?

Zrážky zo mzdy sú určitým spôsobom splácania dlžníkovho dlhu. Avšak vzhľadom na životné potreby dlžníka a jeho rodiny nemožno postihnúť mzdu dlžníka v plnom rozsahu, a teda dlžníkovi musí vždy zostať základná suma, ktorá nesmie byť zrazená, aby sa dlžník nedostal do tiesnivej ekonomickej situácie. Prípadný súhlas dlžníka s vyššími zrážkami je irelevantný. Povinnosť kontroly výšky zrážok zaťažuje vždy platiteľa mzdy, ktorý je povinný vykonávať zrážky zo mzdy  v prospech oprávneného, a ktorý zodpovedá za správnosť tohto postupu.


Zrážky zo mzdy sa vykonávajú nasledovnými spôsobami:


Otázka na právnika, 7 Apr, 2015

Kedy môže byť obchodná spoločnosť nútene zrušená súdom?

Nie vždy je zrušenie spoločnosti dobrovoľné, a teda v súlade s plánmi a zámermi jej spoločníkov. V určitých prípadoch predpokladaných zákonom totiž môže byť spoločnosť zrušená rozhodnutím súdu. Zrušenie spoločnosti súdom je však asi najlacnejším, ale zároveň najdlhším spôsobom zrušenia spoločnosti.


Súd môže zrušiť spoločnosť buď na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem alebo aj bez akéhokoľvek návrhu, teda o zrušení spoločnosti začne konať z vlastného podnetu.


Dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom je:  Otázka na právnika, 3 Apr, 2015

  Akým spôsobom dochádza k zániku spoločnosti?

  Zánik spoločnosti možno charakterizovať ako dvojkrokový a nastane uskutočnením:

  a) zrušenia spoločnosti

  b) výmazom spoločnosti z obchodného registra

  Kedy sa spoločnosť bude považovať za zaniknutú?
  Otázka na právnika, 1 Apr, 2015

  Dlžný manžel? Ako brániť svoj majetok v prípade začatej exekúcie voči nemu?

  SR je povinnosťou druhého manžela zniesť uspokojenie manželovho dlhu zo spoločného majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

  Ale čo v prípade, ak je exekúciou postihnutá vec, ktorá patrí do výlučného vlastníctva len jedného z manželov (napr. vec získaná dedením, darovaním)?

  Ako sa môže druhý manžel v takom prípade voči exekúcii brániť?
  Otázka na právnika, 30 Mar, 2015

  Pozor na poskytovanie právnych služieb nekvalifikovanými osobami tzv. pokútnikmi!

  Čoraz častejšie vyskytujúcim sa fenoménom je poskytovanie právnych služieb nekvalifikovanými osobami tzv. pokútnikmi. Tento fenomén sa najbadateľnejšie rozmohol v oblasti zakladania obchodných spoločností, vypracovávania zmlúv či pri vymáhaní pohľadávok a také služby sa často ponúkajú cez internet.

  Hoci v tejto oblasti nie je zastúpenie advokátom povinné, je vo vašom záujme, aby ste vyhľadali práve odborníka/právnika/advokáta, pretože len v takom prípade máte záruku, že vám tieto služby budú poskytnuté odborne.

  Osoby bez právnického vzdelania ktoré takéto služby ponúkajú a poskytujú, sa totiž často spoliehajú na to, že podľa dostupných vzorov v publikáciách či na internete dokážu zabezpečiť službu, ktorú od nich druhá strana požaduje. Vzory dostupné na internete však nikdy neposkytnú tú úroveň ochrany, ako právna služba na mieru konkrétnej situácii.
  Otázka na právnika, 18 Mar, 2015
  PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
  Právna konzultácia
  Telefonická konzultácia
  Požiadajte o ponuku služby
  ...
  Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
  zatvoriť