Ako zavkladovať vlastnícke právo do katastra nehnuteľností?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako zavkladovať vlastnícke právo do katastra nehnuteľností?
autor: Otázka na právnika, 9 Mar, 2016
Ako zavkladovať vlastnícke právo do katastra nehnuteľností?
Chcete zavkladovať svoje právo (vlastnícke, záložné resp. právo z vecného bremena) do katastra nehnuteľností? Čo musí povinne obsahovať zmluva, aby prešla katastrom a ten konanie neprerušil?

Keďže sa v praxi najčastejšie stretávame so zmluvou o prevode vlastníctva nehnuteľností (kúpnou zmluvou), zmluvou o zriadení vecného bremena či zmluvou o zriadení záložného práva, uvedieme si ich náležitosti, ktorými musia tieto zmluvy disponovať, aby kataster nehnuteľnosti povolil vklad vášho práva zo zmluvy do katastra nehnuteľností.

 

Náležitosti zmlúv z pohľadu Občianskeho zákonníka

Uvedené zmluvy musia obsahovať obligatórne formálne a obsahové náležitosti vyžadované Občianskym zákonníkom, ktorými sú, pri zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti (t.j. kúpnej zmluve), minimálne:

- písomná forma 

- určenie predmetu kúpy

- cena

 

Prejav vôle urobený stranami zmluvy musí byť vyjadrený jasne, zrozumiteľne, určito, slobodne, vážne.

 

Náležitosti zmlúv z pohľadu Katastrálneho zákona

Okrem náležitostí ustanovených pre tieto zmluvy Občianskym zákonníkom, musia tieto zmluvy spĺňať aj formálne a obsahové náležitosti, ktoré vyžaduje katastrálny zákon v svojom ustanovení § 42, a teda napríklad:

- úradne osvedčený podpis prevodcu,

- určenie pozemku aj katastrálnym územím, parcelným číslom, či ide o parcelu registra "C" alebo parcelu registra "E", druh pozemku a výmeru pozemku, .... atď.

 

Čo skúma okresný úrad po podaní návrhu na vklad?

Okresný úrad vždy preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, 10b) ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

 

Čo ak zmluva neobsahuje základne náležitosti alebo obsahuje iné chyby alebo nesprávnosti?

V prípade, ak vaša zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby, a to chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, (neobsahuje podstatné náležitosti či prejav vôle nie je napr. jasný), príslušný okresný úrad konanie preruší a účastníci sú zvyčajne v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia o prerušení povinný vykonať opravu zmluvy dodatkom k zmluve alebo doložkou na zmluve, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, správne znenie s vyznačením dátumu vykonania opravy, podpisy účastníkov zmluvy, ako aj podpis konajúceho zamestnanca a odtlačok okrúhlej pečiatky.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť