Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
autor: Otázka na právnika, 1 Jul, 2016
Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
Údaje o zdravotnom stave patria medzi jedny z najcitlivejších, a preto na ich poskytovanie a sprístupňovanie sú kladené prísne kritériá a každý, kto sa s nimi dostane do styku je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť. Kto je podľa zákona osobou, ktorej je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť vaše osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie?

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania:

 1. registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 2. príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,
 3. inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
 4. príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
 5. osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje v určitom rozsahu,
 6. orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania alebo občianskeho súdneho konania,
 7. lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

 

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie nasl. subjetom:

 1. tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
 2. manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe  alebo ich zákonnému zástupcovi,
 3. osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
 4. revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,
 5. úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
 6. ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,
 7. všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu,
 8. posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v celom rozsahu,
 9. posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,
 10. znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu,
 11. poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
 12. príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,
 13. odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

 

Neoprávnené poskytovanie údajov

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytne alebo sprístupní údaje inej osobe, ako je vyššie uvedená, tieto osobné údaje pacienta zo zdravotnej dokumentácie poskytne alebo sprístupní neoprávnene, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť