Podanie súdu – ako ho urobiť?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Podanie súdu – ako ho urobiť?
autor: Otázka na právnika, 27 Jul, 2016
Podanie súdu – ako ho urobiť?
Nový Civilný sporový poriadok, ktorý od 1.7.2016 nahradil Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok na rozdiel od zrušeného predpisu obsahuje i definíciu pojmu "podanie" a "podanie vo veci samej". V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa po "novom" podáva podanie k súdu.

Definície pojmov - čo podanie k súdu je?

Podanie je úkon určený súdu a podanie vo veci samej je najmä žaloba, vzájomná žaloba, zmena žaloby, späťvzatie žaloby, odpor, odvolanie, dovolanie, a ak to z povahy veci vyplýva, aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia.

 

Forma podania

Každé podanie možno urobiť písomne (t.j. v listinnej podobe) alebo elektronicky.

 

Ako učiniť písomné podanie?

Podanie urobené v listinnej podobe je potrebné predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.

 

Elektronické podanie:

Zákon rozlišuje podanie v elektronickej podobe, ktoré je:

  1. urobené vo veci samej a ktoré
  2. nie je urobené vo veci samej.

 

Nutná autorizácia

Len elektronické podanie vo veci samej je potrebné autorizovať (podľa § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)). Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu úkonu zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou, a ak podľa osobitného predpisu je náležitosťou právneho úkonu vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne osvedčený, pripojí aj časovú pečiatku; to neplatí, ak osobitný predpis ustanoví, že autorizáciu je možné vykonať jedným z uznaných spôsobov autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala, a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

 

Elektronické podanie bez autorizácie

V prípade, ak podanie vo veci samej bude podané elektronicky bez autorizácie, je potrebné toto podanie dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podanie možno urobiť:

  1. písomne, t.j. v listinnej podobe,
  2. elektronicky, pričom ak ide o
  1. podanie, ktoré nie je podaním vo veci samej, autorizácia podľa osobitného predpisu nie je potrebná,
  2. podanie, ktoré je podaním vo veci samej je potrebná autorizácia (v tomto prípade netreba dodatočne súdu doručovať v písomnej podobe), pričom ak sa podanie vo veci samej urobí elektronicky bez autorizácie, je toto podanie potrebné dodatočne súdu doručiť a to v lehote 10 dní.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť