Výsluch obvineného a jeho práva

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Výsluch obvineného a jeho práva
autor: Otázka na právnika, 31 Aug, 2016
Výsluch obvineného a jeho práva
Prinášame ucelený prehľad práv a povinností pre prípady, keď ste boli predvolaní orgánom činnom v trestnom konaní k výsluchu alebo inému úkonu.

Musím sa na predvolanie dostaviť pred orgán činný v trestnom konaní /policajt, prokurátor/?

Ak ste boli riadne a včas predvolaný na výsluch či iný úkon, ste povinný dostaviť sa pred vyšetrovateľa či policajta alebo sa ospravedlniť. Inak vám môže byť uložená pokuta do výšky 1 650 €, resp. môžete byť predvedený políciou.

 

Aké mám práva a povinnosti počas výsluchu?

Ak ste obvinený, ktorému je poskytovaná ochrana a pomoc podľa osobitného predpisu o ochrane svedka, môžete byť vypočúvaný prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.

 

Na začiatku prvého výsluchu ste povinný uviesť adresu, na ktorú sa mu majú písomnosti doručovať, vrátane písomností určených do vlastných rúk, ako aj spôsob doručovania s tým, že ak túto adresu alebo spôsob doručovania zmení, musíte takú skutočnosť bez meškania oznámiť príslušnému orgánu.

 

Vyšetrovateľ vás musí poučiť o vašich právach, oboznámiť o skutku, ktorý sa vám kladie za vinu s jeho zákonným pomenovaním, ktoré je uvedené v Trestnom zákone. Musí vám poskytnúť primeraný čas na prípravu obhajoby.

 

Máte právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vám kladú za vinu, a k dôkazom o nich. Musí vám byť daná možnosť podrobne sa k obvineniu vyjadriť, najmä súvisle opísať skutočnosti, ktoré sú predmetom obvinenia, uviesť skutočnosti, ktoré obvinenie zoslabujú alebo vyvracajú, a ponúknuť o nich dôkazy. Počas výsluchu Vám môžu byť kladené otázky na doplnenie výpovede alebo na objasnenie neúplností, nejasností alebo rozporov. Otázky musia byť kladené ohľaduplne a zrozumiteľne. Nesmú sa vám klásť otázky, v ktorých je obsiahnuté, ako na otázku odpovedať, otázky klamlivé ani otázky, ktoré by obsahovali skutočnosti, ktoré sa majú zistiť až z vašej výpovede. Otázky nesmú neodôvodnene zasahovať do vášho súkromia okrem zisťovania pohnútky činu. Vaša výpoveď sa do zápisnice zapíše spravidla podľa diktátu vypočúvajúceho v priamej reči a pokiaľ možno doslova. Zápisnica sa vám po skončení výsluchu musí predložiť na prečítanie, alebo ak o to požiadate, musí vám byť prečítaná. Máte právo žiadať, aby bola zápisnica doplnená alebo aby sa v nej vykonali opravy v súlade s vašou výpoveďou.

 

Musím vypovedať?

Ako obvinený máte právo odoprieť vypovedať. K výpovedi vás nikto nesmie nútiť. Je to vaše právo, nie povinnosť. Odmietnutie výpovede nemožno použiť ako dôkaz či priznanie proti vám.

 

Môžem sa s obhajcom radiť počas výsluchu ako je najlepšie vypovedať na položenú otázku?

Nie. S touto výnimkou sa však s obhajcom môžete radiť počas úkonov v trestnom konaní. Môžete žiadať, aby sa obhajca zúčastnil na vašom výsluchu a odmietnuť vypovedať bez prítomnosti obhajcu.

 

Môžem klamať?

Vy ako obvinený sa nemôžete dopustiť trestného činu krivého svedectva, ktorého sa môže dopustiť len svedok, ak pri výpovedi klame, a teda na rozdiel od svedka klamať môžete, avšak nesmiete krivo nepravdivo obviniť inú osobu, inak sa dopustíte trestného činu krivého obvinenia.

 

Priznanie sa

Nikto vás nesmie nútiť k priznaniu spáchaniu skutku, ktorý sa vám kladie za vinu. Priznať sa však môžete k celému obvineniu alebo len sčasti, a je to poľahčujúca okolnosť.

 

Čo ak nemám finančné prostriedky na obhajobu?

Máte právo zvoliť si obhajcu. Ak nemáte finančné prostriedky na obhajcu máte nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musíte preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania.

 

Musím sa podrobiť prehliadke tela, poskytnúť vzorku DNA, odtlačky prstov a pod.?

Ak je potrebné zistiť, či sú na vašom tele stopy (napr. stopy krvi) alebo následky trestného činu (napr. pomliaždeniny), musíte sa podrobiť prehliadke tela, ktorú vykonáva lekár alebo osoba toho istého pohlavia. Prehliadku tela je potrebné odlíšiť od osobnej prehliadky. Ak je to potrebné pre účly trestného konania, možno vám odobrať krv alebo iný biologický materiál (napr. vlasy, sliny atď.) alebo daktyloskopické odtlačky, ak tým nie je ohrozené vaše zdravie. Nikto vás nesmie fyzicky nútiť podrobiť sa týmto úkonom, no ak odmietnete, môže vám byť uložená pokuta do výšky 1.650,00 €.

Môžete odmietnuť poskytnúť hlasovú vzorku na identifikáciu vášho hlasu, resp. napísať niekoľko slov, aby sa zistila pravosť rukopisu.

Ak nie je možné zistiť vašu totožnosť (napr. nemáte občiansky preukaz), musíte strpieť úkony na jej zistenie, napr. snímanie odtlačkov prstov, vyhotovenie fotografií a pod.

 

Mám právo na tlmočníka?

Ak vyhlásite, že neovládate jazyk, v ktorom sa konanie vedie, máte právo na tlmočníka a prekladateľa.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť