Vymáhanie pohľadávok na sociálnom poistení po novom

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Vymáhanie pohľadávok na sociálnom poistení po novom
autor: Otázka na právnika, 14 Jul, 2017
Vymáhanie pohľadávok na sociálnom poistení po novom

Dňa 1. Júla 2017 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá po novom umožňuje vymáhanie pohľadávok na sociálnom poistení prednostne cez sociálnu poisťovňu. Účelom novely je odstrániť negatívne dôsledky vymáhania pohľadávky exekútorom - odstrániť náklady na trovy exekúcie a odmenu exekútora a zabrániť špekuláciám na strane povinného napr. v podobe predaja obchodného podielu, zlučovania spoločností, atď. Od 1. Júla 2017 tak priamo Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody neuhradených Sociálnej poisťovni tretími osobami, pokutách a na penáloch. 


Ako to bude fungovať?

Začatie konania vo veciach vymáhania pohľadávok Sociálnou poisťovňou


Konanie vo veciach vymáhania pohľadávok začína Sociálna poisťovňa na podklade exekučného titulu vydaním rozhodnutia o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok 

 

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola uložená účastníkovi konania povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť v určenej lehote dobrovoľne nesplnil. 

Rozhodnutie o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok sa nedoručuje

Proti rozhodnutiu o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok nie sú prípustné opravné prostriedky

Rozhodnutie o začatí konania vo veciach vymáhania pohľadávok je právoplatné dňom jeho vydania


Upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok 


Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne doručí účastníkovi konania do vlastných rúk upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok. Účastník konania môže príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne, ktorá upovedomenie o začatí vymáhania pohľadávok vydala, do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí vymáhania pohľadávok podať odvolanie, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhanej pohľadávky alebo bránia jej vymáhateľnosti, alebo ak existujú iné okolnosti, pre ktoré je vymáhanie pohľadávok neprípustné. 

Odvolanie musí byť odôvodnené a na dodatočne uplatnené dôvody sa neprihliada. Odvolanie má odkladný účinok. Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne po márnom uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa odvolanie zamietlo, vydá exekučný príkaz na vymáhanie

 

Zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok


Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne zastaví konanie vo veciach vymáhania pohľadávok, ak:

 a) exekučný titul bol zrušený, 

b) exekučný titul sa nestal vykonateľným, 

c) právo vymáhať pohľadávku je premlčané a účastník konania vzniesol námietku premlčania alebo právo na vymáhanie pohľadávky zaniklo, 

d) pohľadávka bola uspokojená, 

e) nemožno uplatniť ani jeden zo spôsobov vymáhania pohľadávok podľa tohto zákona, 

f) je iný dôvod, pre ktorý nie je možné v konaní vo veciach vymáhania pohľadávok pokračovať. 


Odloženie vymáhania pohľadávky


Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne odloží vymáhanie pohľadávok, ak účastníkovi konania boli povolené splátky pohľadávok. Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne môže odložiť vymáhanie pohľadávok: 

 a) z vlastného podnetu, ak sa preverujú skutočnosti rozhodujúce na zastavenie konania vo veciach vymáhania pohľadávok

b) na žiadosť účastníka konania, ktorý je fyzickou osobou, ak sa účastník konania bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladné vymáhanie pohľadávok mohlo mať pre neho alebo príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. 


Tieto skutočnosti musí účastník konania preukázať. 


Spôsob vykonanie exekúcie Sociálnom poisťovňou


Príslušná organizačná zložka Sociálnej poisťovne vymáha pohľadávky nasledovne:

a) zrážkami zo mzdy a z iného príjmu, 

b) prikázaním peňažnej pohľadávky z účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, 

c) zrážkami z dávok, ktoré účastníkovi konania vypláca Sociálna poisťovňa. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť