Zrušenie spoločnosti a likvidácia z daňového aspektu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zrušenie spoločnosti a likvidácia z daňového aspektu
autor: Otázka na právnika, 30 Nov, 2016
Zrušenie spoločnosti a likvidácia z daňového aspektu
Pod pojmom likvidácia obchodnej spoločnosti treba rozumieť likvidáciu jej obchodného imania. V dnešnom článku sa pozrieme na daňové aspekty tohoto procesu. 

Zdaňovacie obdobie

Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, jeho zdaňovacie obdobia sa členia nasledovne:

  1. Zdaňovacie obdobie do dňa vstupu do likvidácie, t.j. zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie sa končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie,
  2. Zdaňovacie obdobie po vstupe do likvidácie, t.j. zdaňovacie obdobie so začiatkom dňom vstupu do likvidácie a ukončením dňom skončenia likvidácie, pričom v závislosti od dĺžky trvania likvidácie môže ísť aj o viac zdaňovacích období odo dňa vstupu do likvidácie:
  • Ak sa likvidácia daňovníka neskončí do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie.
  • Ak daňovník neskončí likvidáciu do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok.

 

Platenie preddavkov

Daňovník v likvidácii neplatí preddavky na daň z príjmu.

 

Vrátenie preddavkov na daň správcom

§ 34 ods. 11 zákona o dani z príjmov vyplýva, že správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa zákona o dani z príjmov, alebo rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa zákona o dani z príjmu. Na postup správcu dane sa pri vrátení takto zaplatených preddavkov alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň používajú ustanovenia daňového poriadku.

 

Podľa daňového poriadku správca vráti preplatok daňovému subjektu, avšak na jeho žiadosť, a to v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie; daňový preplatok na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (zákon o dani z príjmov, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou daňového priznania dane z príjmov a nepodlieha správnemu poplatku. Ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, správca dane nevydáva rozhodnutie.

 

Daňové priznanie a účtovná závierka

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo pred vstupom do likvidácie a skončilo sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie je daňovník povinný podať do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom na základe žiadosti daňovníka v likvidácii o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania môže správca dane predĺžiť lehotu ma podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace.

 

Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť do registra úč. závierok.

 

Daňová licencia

Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania.

 

Daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov, platí len pomernú výšku daňovej licencie. Ide napr. o prípad zdaňovacieho obdobia, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu vstupu daňovníka do likvidácie. Daňová licencia sa vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

 

Za zdaňovacie obdobie, ktoré plynie odo dňa vstupu do likvidácie sa daňová licencia neplatí.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť