V správnom súdnictve sa už po novom nebudete môcť odvolať

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek V správnom súdnictve sa už po novom nebudete môcť odvolať
autor: Otázka na právnika, 17 Aug, 2016
V správnom súdnictve sa už po novom nebudete môcť odvolať
Od 1.7.2016 došlo k zrušeniu Občianskeho súdneho poriadku a tento kódex nahradili hneď tri samostatné procesné kódexy účinné od 1.7.2016, a to Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Systém opravných prostriedkov v správnom súdnictve sa mení!

Podľa nového Správneho súdneho poriadku sa viditeľne mení systém opravných prostriedkov v správnom súdnictve, keď sa už voči rozhodnutiu správneho orgánu nebude možné odvolať. Po novom totiž odvolanie nahradila kasačná sťažnosť, ktorá je mimoriadnym opravným prostriedkom a o ktorej rozhoduje Najvyšší súd SR.

 

Prípustnosť kasačnej sťažnosti

Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť každé právoplatné rozhodnutie krajského súdu, ak Správny súdny poriadok neustanovuje inak (napr. o výške trov konania kasačná sťažnosť nie je prípustná).

 

Dôvody kasačnej sťažnosti

V kasačnej sťažnosti musí byť uvedený jej dôvod, ktorým môže byť len dôvod taxatívne vymedzený v Správnom súdnom poriadku. Sťažovateľ tento dôvod vymedzí tak, že uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia.

 

Subjekty oprávnené podať kasačnú sťažnosť

Kasačnú sťažnosť môžu podať tieto oprávnené subjekty:

a)    účastník konania a osoba zúčastnená na konaní, ak bolo rozhodnuté v ich neprospech,

b)   generálny prokurátor za podmienok ustanovených Správnom súdnom poriadku,

c)   ten, kto tvrdí, že mal byť účastníkom konania a krajský súd s ním ako s účastníkom konania nekonal,

d)   ak mohlo dôjsť k stretu záujmov, kasačnú sťažnosť môže za obec, mesto, mestskú časť alebo samosprávny kraj podať aj zastupiteľstvo, ak o tom rozhodne uznesením

 

Lehota na podanie kasačnej sťažnosti

Kasačná sťažnosť musí byť vo všeobecnosti podaná v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia krajského súdu oprávnenému subjektu, ak Správny súdny poriadok neustanovuje inak.

 

Miesto na podanie kasačnej sťažnosti

Kasačná sťažnosť sa podáva na krajskom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

 

Náležitosti kasačnej sťažnosti

V kasačnej sťažnosti sa musí okrem všeobecných náležitostí podania uviesť:

a)    označenie napadnutého rozhodnutia,

b)   údaj, kedy napadnuté rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené,

c)   opísanie rozhodujúcich skutočností, aby bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akých dôvodov sa podáva,

d)   návrh výroku rozhodnutia (sťažnostný návrh).

 

Účastníci konania

Účastníkom konania o kasačnej sťažnosti je ten, kto podal kasačnú sťažnosť, a tí, ktorí boli účastníkmi konania pred krajským súdom, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie.

 

Zastúpenie

Sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ s určitými výnimkami musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. Kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom.

 

Pojednávanie

Kasačný súd rozhodne o kasačnej sťažnosti spravidla bez pojednávania; pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť