Sťažnosť - nový inštitút v civilnom procese

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Sťažnosť - nový inštitút v civilnom procese
autor: Otázka na právnika, 16 Aug, 2016
Sťažnosť - nový inštitút v civilnom procese

Od účinnosti Civilného sporového poriadku sa do nášho právneho poriadku začlenil nový inštitút, a to inštitút sťažnosti, ktorý dovtedy náš právny poriadok nepoznal.


Inštitút sťažnosti je prostriedok procesnej obrany strany konania

Nemožno ju teda považovať za riadny či mimoriadny opravný prostriedok. Jej cieľom je zrýchlenie konania, keďže o nej na rozdiel od odvolania rozhoduje vždy sudca súdu prvej inštancie.

 

Kedy je sťažnosť prípustná?

Sťažnosť je prostriedok procesnej obrany voči uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, t.j. v zásade voči procesným uzneseniam a rozhodnutiam o výške náhrady trov konania, ktoré vydáva súdny úradník na základe poverenia sudcu alebo na základe zákonného splnomocnenia.

 

Vyšší súdny úradník v civilnom procese koná a rozhoduje na základ poverenia sudcu

-        o návrhu na vydanie platobného rozkazu

-        o zrušení platobného rozkazu

-        pokute, poriadkovej pokute,

-        znalečnom, tlmočnom, svedočnom,

-        preddavkoch na trovy dôkazu,

-        súdnych poplatkoch, oslobodení od súdneho poplatku,

-        odstraňovaní vád podania,

-        príslušnosti a právomoci súdu na konanie,

-        prípustnosti vstupu intervienta,

-        prerušení konania,

-        spojení veci na spoločné konanie,

-        pristúpení ďalšieho subjektu do konania,

-        pripustení zmeny návrhu na začatie konania,

-        iných procesných rozhodnutiach.

Vyšší súdny úradník však nemôže vydať rozhodnutie, proti ktorému zákon pripúšťa odvolanie.

 

Kto môže sťažnosť podať? 

Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Prokurátor môže podať sťažnosť, ak sa konanie začalo jeho žalobou alebo ak do konania vstúpil.

 

Lehota na podanie sťažnosti

Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.

 

Náležitosti sťažnosti

V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

Konanie a rozhodnutie o sťažnosti

O sťažnosti rozhodne súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania.

Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.

 

Z vyššie uvedeného si tiež treba odvodiť, že voči uzneseniam vyššieho súdneho úradníka, ktoré sa doručujú nie je prípustné odvolanie, keďže zákon hovorí, že v tomto prípade sa podáva sťažnosť. Uvedené vyplýva aj z dôvodovej správy k Civilnému sporovému poriadku, ktorá hovorí, že v prípade, ak uznesenie, voči ktorému je inak odvolanie prípustné, vydá vyšší súdny úradník, odvolanie prípustné nebude.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť