Potrebujete k použitiu cudzieho auta písomnú plnú moc?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Potrebujete k použitiu cudzieho auta písomnú plnú moc?
autor: Otázka na právnika, 27 Mar, 2017
Potrebujete k použitiu cudzieho auta písomnú plnú moc?

Žiadny zákon nehovorí o povinnosti vodiča, ktorý nie je zároveň vlastníkom alebo držiteľom vozidla, mať pri sebe splnomocnenie na preukázanie zverenia vozidla do jeho moci. Iné štáty však takéto splnomocnenie môžu vyžadovať (napr. Chorvátsko, Nemecko), preto si to pred cestou do zahraničia vopred overte. 

Ak krajina splnomocnenie vyžaduje


Ak je splnomocnenie na použitie vozidla patriaceho inému ako vodičovi potrebné, podpis na splnomocnení musí byť úradne osvedčený pred notárom (nie na matrike), keďže len ten je oprávnený osvedčovať vo vzťahu k zahraničiu. Tiež odporúčame mať splnomocnenie predložené do jazyka krajiny, do ktorej cestujete a ktorá ho vyžaduje. 


Hoci nie je zákonom uložená povinnosť viesť vozidlo len na základne písomného splnomocnenia, ak je vodič osobou odlišnou od vlastníka vozidla, zákon o cestnej premávke stanovuje niektoré povinnosti vodiča, prevádzkovateľa vozidla či držiteľa vozidla. Tieto osoby môžu byť tou istou osobou, ale každá z nich môže byť aj odlišná od tej druhej. 


Povinnosti vodiča 

Vodič je napríklad povinný: 

a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke, 

b) mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom, 

c) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke, 

d) brať ohľad na vozidlo označené osobitným označením a na označené výcvikové vozidlo autoškoly, 

e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, 

f) dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky, 

g) pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť, 


Povinnosti prevádzkovateľa vozidla 


Prevádzkovateľ vozidla ďalej okrem iného nesmie zveriť vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na jeho vedenie ustanovené zákonom, alebo osobitným predpisom, nemá pri sebe platné doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, osobe, ktorej schopnosť na vedenie je inak znížená, alebo osobe, ktorej totožnosť nepozná. 


Ak je prevádzkovateľom vozidla právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti zveruje motorové vozidlo inej osobe, je povinná viesť o prevádzke motorového vozidla a jeho vodičovi evidenciu s údajmi o mene a priezvisku vodiča, dátume a čase vedenia motorového vozidla, evidenčnom čísle motorového vozidla a adrese pobytu vodiča. Evidenciu podľa prvej vety je prevádzkovateľ vozidla povinný na výzvu policajta predložiť na účely spojené s výkonom jeho oprávnení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; to sa nevzťahuje na prevádzkovateľa vozidla, ktorým je štátny orgán plniaci úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť