Musíte ako svedok vypovedať?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Musíte ako svedok vypovedať?
autor: Otázka na právnika, 23 Mar, 2017
Musíte ako svedok vypovedať?

V trestnom konaní má každý povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a svedčiť o tom, čo mu je známe o trestnom čine a o páchateľovi alebo o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Zákon vychádza z toho, že každý občan je povinný podať svedectvo o skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie.

Čo sa stane ak sa na výsluch nedostavíte?


Ak sa svedok na výsluch bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví, môže byť sudcom predvedený. Na túto možnosť však musel byť svedok v predvolaní upozornený. V prípade, ak sa napriek predvolaniu svedok na súd nedostaví, bez ospravedlnenia, a nie je možné svedka ani predviesť príslušníkmi Policajného zboru SR, súd môže rozhodnúť o zabezpečení svedka, ktoré spočíva v obmedzení jeho osobnej slobody na čas nevyhnutne potrebný, najviac na 72 hodín. 


Poriadková pokuta


Okrem toho, že svedok môže byť predvedený a jeho sloboda môže byť po určitý čas obmedzená, môže byť svedkovi uložená i poriadková pokuta až do výšky 1.650,00 €. Kedy platí zákaz výpovede a kedy môžete výpoveď odoprieť?


Ak sa svedok aj na výsluch pred súd dostaví, existujú okolnosti, za ktorých svedok nemusí vypovedať. Ide o zákaz výpovede a prípady, keď môže svedok výpoveď odoprieť


Zákaz výsluchu:

Svedok nemusí vypovedať a vykonanie výsluchu je zakázané, ak 

 a) ide o okolnosti, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, okrem prípadu, že bol od tejto povinnosti príslušným orgánom oslobodený. Oslobodenie možno odoprieť len vtedy, keby bola ohrozená obrana alebo bezpečnosť štátu alebo hrozila iná rovnako vážna škoda; dôvody na odopretie oslobodenia treba vždy uviesť 

b) by svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti okrem prípadu, že by bol od tejto povinnosti oslobodený príslušným orgánom alebo tým, v ktorého záujme má túto povinnosť. 


Právo odoprieť výpoveď 

Svedok nemusí vypovedať a má právo výpoveď odoprieť, ak 

a) je svedok príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh, 

b) by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. 


Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou 


Výsluch svedka v civilnom konaní

 

Čo sa týka výsluchu svedka v civilnom konaní, pre svedka platí v zásade to isté, čo už bolo vyššie uvedené. Každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. Svedok môže odoprieť výpoveď len vtedy, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám alebo ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou ústne alebo písomne pod podmienkou zachovať mlčanlivosť. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť