Daň z pozemkov

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Daň z pozemkov
autor: Otázka na právnika, 12 May, 2016
Daň z pozemkov
Dnes si povieme niečo o dani z pozemkov, kto je daňovníkom, čo je predmetom dane, čo nie je predmetom dane, kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť. Daň z pozemkov patrí do miestnych daní z nehnuteľností.PREDMETOM DANE Z POZEMKOV SÚ:

  1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
  2. záhrady,
  3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
  4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, ktorými sa rozumejú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov,
  5. stavebné pozemky, ktorými sú pozemky uvedené v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov.

 

Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je rozhodujúce ako je pozemok zaradený v katastri. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy

 

PREDMETOM DANE Z POZEMKOV NIE SÚ:

  1. pozemky alebo ich časti, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
  2. pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií, a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
  3. pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb.

 

VZNIK A ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

Akú daň vám vyrúbia?

Na vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Nadobudli ste nehnuteľnosť vydražením?

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

SADZBA DANE

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%, ktorú môže správca dane všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť.

 

ZÁKLAD DANE

Základ dane sa líši v závislosti od zaradenia pozemku do príslušnej kategórie. V zásade sa určuje ako výmera pozemku v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2.

 

VÝPOČET DANE Z POZEMKOV

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu a ročnej sadzby dane z pozemkov.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť