Ako prebieha exekúcia predajom nehnuteľnosti?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako prebieha exekúcia predajom nehnuteľnosti?
autor: Otázka na právnika, 5 Jun, 2017
Ako prebieha exekúcia predajom nehnuteľnosti?

Exekúcia predajom nehnuteľnosti sa môže uskutočniť len ak s tým oprávnený súhlasí. Exekúcia sa vykoná dražbou a vykoná ju exekútor. Ak je voči povinnému vedených viac exekúcii, poradie uspokojenia pohľadávok jednotlivých oprávnených z výťažku exekúcie je rozhodujúci čas, keď bolo exekútorovi doručené poverenie na vykonanie exekúcie.

Začatie exekúcie


Exekútor vydá a doručuje upovedomenie o začatí exekúcie a exekučný príkaz, po vydaní ktorého exekútor zabezpečí znalecký posudok na nehnuteľnosť


Termín dražby


Po určení najnižšieho podania (najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie) určí exekútor vyhláškou termín dražby


Obhliadka nehnuteľnosti


Povinný umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti exekútora alebo jeho zamestnancov. Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania, a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora. Ako je už uvedené vyššie v texte, najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. 


Dražba nebola úspešná?


Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Ak sa ani na ďalšom termíne dražby neurobilo najnižšie podanie znížené podľa predchádzajúcej vety, môže exekútor určiť, ak nejde o byt alebo dom, v ktorom má povinný trvalý pobyt, ďalší termín dražby, a to tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho termínu dražby; v takom prípade môže najnižšie podanie tvoriť polovica ceny určenej znaleckým posudkom


Ak sa nepodarí predať nehnuteľnosť na dražbe do dvoch rokov od vydania exekučného príkazu, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie predajom nehnuteľnosti


Nehnuteľnosť sa v dražbe predala?


Ak bola dražba úspešná, úspešnému vydražiteľovi nehnuteľnosti udelí exekútor príklep, ktorý musí schváliť súd. Po schválení príklepu sa uskutočňuje rozvrhové pojednávanie, na ktorom sa určí poradie a spôsob úhrady nárokov, na ktoré treba prihliadať


Poradie uspokojenia pohľadávok


Podľa výsledkov rozvrhového pojednávania sa z podstaty uspokojujú pohľadávky v tomto poradí

a) trovy exekúcie okrem trov vzniknutých v súvislosti s vedením exekúcie inými spôsobmi exekúcie ako predajom nehnuteľnosti, 

b) nedoplatky výživného na maloleté dieťa splatné ku dňu rozvrhu, 

c) pohľadávky zabezpečené záložným právom podľa poradia rozhodujúceho pre ich uspokojenie, 

d) pohľadávka oprávneného vymáhaná v exekúcii, pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, 

e) ostatné pohľadávky.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť